Условия за кандидатстванe

 

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение