НАУКА

Висшето образование представлява мощен двигател на икономическия растеж и създава предпоставки за по-добър стандарт на живот и повече възможности за младите хората. Укрепване на връзките между образование, научни изследвания и бизнес, повишаване на качеството на обучението и съобразяване с нуждите на отделните хора и трудовите пазари, са приоритет на Международното висше бизнес училище. България се нуждае от все повече научни изследователи, които да подготвят почвата за индустриите на бъдещето. Научноизследователската дейност трябва да привлича и задържа повече млади хора чрез осигуряване на привлекателни условия на заетост и МВБУ се стреми към реализирането на тези цели. Нашите преподавателите разгръщат потенциала си както в сферата на преподаването, така и на изследванията, като усилията им са насочени към свързване на тези области по оптимален начин.

Практическата приложимост на научноизследователската дейност в МВБУ се осъществява така, че учебните програми да отговарят на нуждите както на учащите се, така и на преподавателите.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение