Идeнтифициранe на умeния

В какво сте добри? Какво Ви дава енергия? Как да убедите потенциален работодател, че сте подходящи за компанията?

Да сте наясно с уменията си е от решаващо значение за положителен старт в търсенето на работа. Трябва да убедите работодателя, че може да сте полезен за компанията.

Така че, преди да започнете търсенето на работа, препоръчваме ви да идентифицирате уменията си. Упражнението ще ви даде представа за това, къде да съсредоточите търсенето си и какво да подчертаете при представянето си пред работодателя.

 

Академични умения 

Като студент сте придобили редица общи умения. В зависимост от обучението си, сте получили и редица конкретни професионални умения, като например оценка, анализ на пазара, и т.н. По-долу е даден примерен списък на общи академични умения, които сте придобили по време на обучението си. Списъкът не е изчерпателен, Вие също бихте могли да добавите и свои собствени конкретни примери.

Списък на академични умения:

 • Структуриране 
 • Организация и управление на проекти 
 • Проучвания и проектиране - интервюта, социологически проучвания, анкети, фокус групи, текстово гласуване (SMS)
 • Сравнение на голям брой данни - анализ, филтриране, подбор, разпространение
 • Оценка - качествени и количествени методи 
 • Създаване на сложни модели - графични илюстрации
 • Иновации, методи, илюстрация на идеи
 • Културно разбирателство, индустрии, региони, страни

 

Професионални умения

По-долу е даден списък на бизнес-умения и компетенции:

 • Управление на проекти / координация
 • Консултации
 • Преподаване
 • Писмена комуникация / разпространение
 • IT
 • Обслужване на клиенти / продажби
 • Администрация 
 • Планиране 
 • Финанси / счетоводство
 • Договаряне 
 • Управление 
 • Превод

 

Личностни черти: Какви са вашите лични качества?

 

По отношение на уменията и компетенциите, уместно е да идентифицирате личните си качества. Ние всички сме личности, с характеристики, които са по-видни, отколкото други. В професионален контекст вашата личност се изразява по начина, по който работи. Затова е важно да сте наясно с личните си компетенции, подходящи за съответната работа.

Когато кандидатствате за работа, трябва да се фокусирате върху силните си страни.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение