НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА МВБУ

Изданието „Научни трудове” на МВБУ публикува резултати от теоретични и практически изследвания и научноизследователски проекти на преподаватели, докторанти и студенти от МВБУ, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение