Важни дати

Крайният срок за депозиране на ръкописи за следващото издание „Научни трудове” е 30 септември, 2022 г.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение