Изисквания за публикуванe

Издателството приема материали в обем между 30 и 40 стандартни страници, подготвени с редактор Microsoft Office Word или съвместима версия за Windows на шрифт Times New Roman, размер 12 и междуредие 1,5.

Първата страница на ръкописа съдържа последователно следната информация на български и английски език: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), институционална принадлежност, адрес за кореспонденция, телефон, е-мейл адрес, резюме до 200 думи, номер на научната област от JEL класификацията (http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php), ключови думи. Отговорност за точността на превода носи автора.

Основният текст на ръкописа съдържа увод, методология, описание на изследването и получените резултати, заключение. Бележките под линия се номерират последователно с арабски цифри. Над таблиците и фигурите се посочва техният номер и наименование. Под тях се посочва източникът. Списъкът с използваната литература се представя след основния текст с последователна номерация с арабски цифри по фамилия на автора първо на кирилица и след това на латиница. Цитирането на литературните източници в основния текст става с бележка под линия. Ръкописите, които не отговарят на посочените изисквания, се връщат на авторите за преработване.

В изданието се приемат за отпечатване ръкописи, които не са публикувани другаде. Приемането на студията за отпечатване означава, че авторските права върху ръкописа са прехвърлени на изданието. Студията или части от нея не могат да бъдат публикувани в други издания без писменото съгласие на Редакционната колегия.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение