Подаванe за публикуванe

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

 

Изискванията към оформление на ръкописите, подавани към изданието „Научни трудове“ са разработени в съответствие със стандарт БДС ISO 690-2021. В настоящите примери се използва последователна система от препинателни знаци и типографко оформление.

Издателството на МВБУ и редакционната колегия на „Научни трудове“ следват насоките на Committee on Publication Ethics (COPE) за добри практики в публикационния процес. Издателството на МВБУ съветва своите автори да се запознаят с указанията на Европейската асоциация на научни редактори, свързани с представяне на изследователски данни по пол – SAGER Guidelines.

 Към настоящия момент изданието не приема големите езикови модели (LLMs) като ChatGPT в смисъла на отговарящи на изискванията, свързани с критерия за авторство на научно изследване. Приписването на авторството е пряко релевантно и обвързано с отговорност спрямо научната разработка. В случай на употреба на голям езиков модел е задължителното неговото упоменаване в методологичната част на подаденото към изданието изследване. Списание „Научни трудове“ приема позицията на COPE спрямо това, че инструменти за изкуствен интелект (AI tools) не отговарят на критерия за авторство и не могат да бъдат вписани в раздела за авторство на научна публикация. Подобни инструменти не могат да „отстояват присъствие или отсъствие на конфликт на интереси, както и да управляват авторски права и лицензионни споразумения“.

Автори, използващи инструменти за изкуствен интелект при писането на научен ръкопис, продуциране на изображения, графични елементи или събиране на данни е необходимо да бъдат прозрачни при конкретната употреба на тези инструменти и как те са използвани в изследването (в параграф „Методи на изследване“ или друг подобен параграф от изследването).

Всички материали, постъпващи в сп. „Научни трудове“, преминават през проверка за генериране/манипулация на текста като GPTZero или OpenAI GPT2 Output Detector."

За авторите:

 • В изданието „Научни трудове“ на МВБУ се приемат ръкописи, които са предназначени и насочени единствено към него. 

 • С изпращането на ръкописа авторът/авторите се задължават да декларират възможен конфликт на интереси.

 

Подготовка и оформяне на ръкописа:

 1. При оформяне на ръкописа се използват стандартни текстообработващи програми.

 2. При наличието на графики, таблици и други илюстрации те се отразяват в текста и също така се подават като приложение в подходящ и четим формат за дигитални изображения (.png или .jpeg).

 3. Не се поощрява специфично текстово форматиране (подчертаване, използване на булети или табулиране), освен при оформление на таблици и други релевантни графики. 

 4. Първата страница от ръкописа трябва да съдържа следната задължителна информация за автора на български и на английски език: име и фамилия на автора (авторите), персонален научен идентификатор на автора (ORCID, Researcher ID/Publons, Scopus, РИНЦ), институционална принадлежност, адрес за кореспонденция, е-мейл адрес.

 5. Втората страница на ръкописа започва със следната информация на български и английски език: заглавие на ръкописа, резюме до 200 думи, номер на научната област от JEL класификацията, 3 до 6 ключови думи. 

 

Литература

 • Ако основният текст не е на латиница, в този раздел се обособяват два параграфа с изписване на използваната литература в оригинал и втори раздел на латиница (References). За тази цел източниците на кирилица могат да бъдат транслитерирани. 

 • Използването на транслитерация се допуска в случай, когато в оригиналния източник на кирилица не е посочено официално заглавие на английски език. 

 • Транслитерацията на източници се осъществява на базата на действащия стандарт БДС ISO 9:2001.

 

ПРИМЕРИ:

 • Статия/Студия

ЛИТЕРАТУРА

ВОДЕНСКА, М. 2019. Влияния на туризма в българските национални курорти. Научни трудове, том 11, 68-112. ISSN 1313-0846

REFERENCES

VODENSKA, M. 2019. Tourism Impacts in Bulgarian National Resorts. Research Papers of IBS. 11, 68-112. ISSN 1313-0846.

 • Източникът се цитира в текста като: (Vodenska 2019); Vodenska (2019)

 

 • Статия/Студия с повече от един автор

EDIN, P-A., P. FREDRIKSSON, M. NYBOM, and B. ÖCKERT. 2022. The Rising Return to Noncognitive Skill. American Economic Journal: Applied Economics. 14(2), 78-100. Available from: https://doi.org/10.1257/app.20190199. [viewed 2022-05-12].

или

EDIN, P-A. (et al.). 2022. The Rising Return to Noncognitive Skill. American Economic Journal: Applied Economics. 14(2), 78-100. Available from: https://doi.org/10.1257/app.20190199. [viewed 2022-05-12].

 • Източникът се цитира в текста като: (Edin, Fredriksson, Nybom, Öckert 2022); Edin, Fredriksson, Nybom, Öckert (2022) или (Edin et al. 2022); Edin et al. (2022)

 

 • Книги

РИБОВ, М. 2021. Новите технологии. Следващото поколение. София: УНСС. ISBN 978-619-232-511-4.

В „References” като: 

RIBOV, M. 2021. New technologies. The next generation. Sofia: UNWE. ISBN 978-619-232-511-4.

или RIBOV, M. 2021. Novite tehnologii. Sledvashtoto pokolenie. Sofia: UNWE. ISBN 978-619-232-511-4.

 • Източникът се цитира в текста като: (Ribov 2021); Ribov (2021) или (Ribov 2021: 59)

 

 • Преведена литература

BAARD, H.P. 1981. Frans Hals. Translated from Dutch to English. George STUYCK (trans.). London: Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-09150-0

 

 • Онлайн източник, достъпен чрез платен достъп или абонамент

Цитираните източници в раздел „References“, достъпни чрез абонамент или друг специфичен достъп следва да се изпишат по приетия стандарт с уточнение [paywall]/[access restriction: paywall] или друг вид уточнение за достъпа непосредствено след URL адрес или дигитален идентификатор. 

 

CARLSON, A. & Barbara M. POPE. 2009. The “Big Deal”: A survey of how libraries are responsible and what the alternatives are. Online. The Serials Librarian. 57(4), 380-398. Available from: https://doi.org/10.1080/03615260903206861. [paywall]. [viewed 2022-05-15].

 

MAHER, D. 2019. New tendencies in ecology. Online. New York: Backstone Publishing, ISBN 896-8-4125-1234-5. Available from: EBSCOhost. [paywall].

 

*За всички останали случаи, които не са описани в настоящите указания, авторите е необходимо да направят справка с приетия стандарт БДС ISO 690-2021. В случай на транслитерирани произведения авторите правят справка с действащия стандарт за транслитерация: БДС ISO 9:2001.Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение