Процeдура по рeцeнзиранe

БЛАНКА ЗА РЕЦЕНЗИЯ 

 

Процедурата по рецензиране (peer review) е съществена част от публикационния процес, съдействаща за поддържане на висок стандарт на качество на публикуваните научни статии. 

Всички ръкописи, отговарящи на изискванията на „Научни трудове“ на МВБУ преминават през процедура на двойното сляпо рецензиране (double-blind peer review) от независими рецензенти. 

Редакционната колегия подбира рецензентите към изданието на базата на техния професионален опит и експертна дейност.

 

Рецензентите трябва:

 • да притежават ОНС „доктор“ 

 • да посочат официална принадлежност (университет, изследователски институт)

 • да предоставят изследователски идентификатор (ORCID) с налична информация за публикационна дейност и друг релевантен експертен опит.

 

Отговорности на рецензента:

 • с приемането на ръкопис за рецензиране, рецензентът се задължава да спазва анонимността на рецензентската процедура, да не разпространява или възпроизвежда под каквато и да е форма представеният му за рецензиране труд.

 • да декларират потенциален конфликт на интереси или конкуриращи се интереси. 

 • да уведоми незабавно редактора, ако открие конфликт на интереси, който не е бил наличен при встъпване в процедура по рецензиране и потенциално може да повлияе върху обективната оценка на ръкописа.

 • да уведоми редактора в случай, че процедурата по рецензиране не може да бъде извършена в предварително зададения срок. 

 • да предостави допълнителна информация и разяснения след завършване на рецензентската процедура в случая, че такава се изиска от редактора.

 • от рецензентите не се очаква да предоставят лингвистична или граматическа оценка на текста, а да се съсредоточат върху качеството, научният принос и цялостен стил на изследването. 

 

Примерни насоки и въпроси при подготовката на рецензия:

Въведение

Ясно ли е представен изследователският въпрос?

Представен ли е наличният контекст, в който се поставя изследователският въпрос?

Забелязват ли се съществени пропуски при въвеждането в проблематиката?

Методология

Ясно ли са формулирани методите на изследването?

Посочената методология на изследването отговаря ли на съдържанието?

Резултати

Ясно ли са формулирани резултатите от изследването?

Представените данни отговарят ли на резултатите?

Дискусия и заключения

Заключението подкрепено ли е от получените резултати?

Описани ли са потенциалните ограничения на изследването?

Литература

Литературата отговаря ли на съдържанието на изследването?

Посочени ли са ключовите изследвания в областта?

Литературата оформена ли е спрямо стандарта приет от изданието (БДС ISO 690-2021)?

Заглавие, резюме и ключови думи 

Заглавието, резюмето и ключовите думи отговарят ли на съдържанието?

Резюмето съдържа ли целта на изследването и най-важните методологични детайли?

Посочени ли са детайли в резюмето, които не са представени в основния текст?

Подходящи ли са подбраните ключови думи?

Общо заключение

С какво настоящето изследване допринася за областта?

 

Процедура:

(1) При съгласие за рецензиране на ръкопис, рецензентите се съгласяват в поставения от редактора срок да изпратят завършената рецензия. 

(2) Рецензентите получават ръкописа, подготвен за двойно сляпо рецензиране, както и придружаваща го бланка за рецензиране. 

(3) След завършване на рецензията, рецензентът изпраща рецензентската бланка на имейл адрес: research.papers@ibsedu.bg

(4) Рецензията се счита за приета, когато рецензентът получи официално благодарствено писмо от редакцията. 

Рецензентската дейност е един от най-важните компоненти в публикационния процес. С цел обективно признаване на рецензентския труд, редакцията на „Научни трудове“ на МВБУ насърчава всички рецензенти да осъществят процедура по верификация на своите рецензии в Publons

 

Полезни връзки за рецензентите към „Научни трудове“ на МВБУ:

 • COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers: 

https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf

 • Web of Science Academy: An Introduction to Peer Review: 

https://webofscienceacademy.clarivate.com/learn

 • Elsevier Researcher Academy – Peer Review Course:

 https://researcheracademy.elsevier.com/navigating-peer-review/certified-peer-reviewer-courseВход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение