Доцeнт

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява: конкурс за Доценти в професионални направления:

  • 3.7Администрация и управление (Статистическа обработка на информация) – един;
  • 3.8 Икономика (Счетоводство) – един;
  • 3.8 Икономика (Световно стопанство и МИО) – един;
  • 3.8 Икономика (Финанси) – един;
  • 4.5 Математика – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник, брой 42 от 28 май 2019 г.

Справки и подаване на документи – гр. Ботевград, ул. “Гурко”14, тел.: 0723 68812 и Център за дистанционна обучение, гр. София, ул. “Винсент ван Гог”7, тел.: 02 400 16 30.

 

***

 

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за академични длъжности за доцент в професионално направление:

Всички конкурси са със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 64 от 3 август 2018 г. 

Документи се подават в Учебен отдел към Центъра за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог” 7, тел. 02 400 16 31

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение