Придобиванe на образоватeлна и научна стeпeн "Доктор"

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за докторанти:

  • в професионално направление 3.7. Администрация и управление – 3 редовна форма и 3 задочна форма;
  • в професионално направление 3.8. Икономика – 3 редовна форма и 3 задочна форма;
  • в професионално направление 3.9. Туризъм – 2 редовна форма и 1 задочна форма.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, брой 64 от 13 август 2019 г.

Справки и подаване на документи – Ботевград,  ул. Гурко №14, тел. 0723 68812.

 

- Предстоящи

 

        Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

           Автореферат Симеон Григоров          

           Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

           Рецензия проф. д-р Никола Колев

           Становище проф. д.н. Николай Динев

           Становище проф. д-р инж. Ботьо Захаринов

           Становище проф. д-р инж. Здравко Гъргаров

 

        Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

          Автореферат Саша Джорджевич

          Рецензия проф. д.н. Николай Палашев

          Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

          Становище проф. д-р Драган Петрович

          Становище проф. д-р Руслан Пенчев

          Становище професор д.с.н. Цветан Давидков

 

- Текущи

- Архив

        1. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и управление (Туризъм), на 08 април 2019 г. от 13.00 часа в Заседателна зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Десислава Алексова

            Рецензия проф. д-р Николина Попова

            Рецензия проф. д-р Борис Колев

            Становище проф. д-р ик. н. Соня Милева

            Становище доц. д-р Мария Станкова

            Становище доц. д-р Вера Николова

            Становище доц. д-р Йордан Йорданов

            Отзив д-р Борис Гълъбов

        2. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. "Администрация и управление", научна специалност "Бизнесадминистрация", на 27 септември 2018 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Елена Кац

            Рецензия доц. д-р Лидия Василева

            Рецензия проф. дин. Нено Павлов

            Становище доц. д-р Кристиян Хаджиев

            Становище доц. д-р Елмира Банчева

            Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение