Придобиванe на образоватeлна и научна стeпeн "Доктор"

- Предстоящи

      

Процедура за придобиване на образователната и научна степен "Доктор"

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Докторска програма: "Администрация и управление (Бизнесадминистрация)"

Тема на дисертационния труд: Контрол на системата за обществени поръчки

Докторант: Георги Иванов Станев

           

         Автореферат на български език

         Автореферат на английски език

         Рецензия: проф. Нено Павлов

         Рецензия: проф. Емил Асенов

         Становище: проф. Теодора Георгиева

         Становище: проф. Мая Ламбовска

         Становище: доц. Радко Радев

Отзиви 

Заключително заседание на научното жури: 28 юли 2020 г. от 11.00 часа.

 

    

 

- Архив

     1. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

           Автореферат Симеон Григоров          

           Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

           Рецензия проф. д-р Никола Колев

           Становище проф. д.н. Николай Динев

           Становище проф. д-р инж. Ботьо Захаринов

           Становище проф. д-р инж. Здравко Гъргаров

 

       2. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

          Автореферат Саша Джорджевич

          Рецензия проф. д.н. Николай Палашев

          Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

          Становище проф. д-р Драган Петрович

          Становище проф. д-р Руслан Пенчев

          Становище професор д.с.н. Цветан Давидков

  

      3. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и управление (Туризъм), на 08 април 2019 г. от 13.00 часа в Заседателна зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Десислава Алексова

            Рецензия проф. д-р Николина Попова

            Рецензия проф. д-р Борис Колев

            Становище проф. д-р ик. н. Соня Милева

            Становище доц. д-р Мария Станкова

            Становище доц. д-р Вера Николова

            Становище доц. д-р Йордан Йорданов

            Отзив д-р Борис Гълъбов

        4. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. "Администрация и управление", научна специалност "Бизнесадминистрация", на 27 септември 2018 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Елена Кац

            Рецензия доц. д-р Лидия Василева

            Рецензия проф. дин. Нено Павлов

            Становище доц. д-р Кристиян Хаджиев

            Становище доц. д-р Елмира Банчева

            Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение