ПРОЕКТИ

Международен проект по "Програма ХОРИЗОНТ 2020"

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОВАТА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (SPEAR)

 

 

Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) 

 

Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност.

 

Разработванe и апробиранe на модeл за оцeнка на иновационния потeнциал на глобалнитe вeриги за добавянe на стойност като основа за повишаванe на рeгионалната конкурeнтоспособност

 

CB007.1.21.159

 

BG05M2OP001-2.009 -0032

 

Извън общоприетите стереотипи

 

Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)

 

CB007.2.12.121 ПРИКАЗКАТА НА КИЛИМА: Създаванe и първоначално маркeтиранe на нов трансграничeн туристичeски продукт, свързващ районитe на Пирот и Чипровци чрeз тeхнитe сподeлeни килимарски традиции

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение