ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
„МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. “МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ” е частно специализирано висше училище по смисъла на чл. 17, ал. 4 от ЗВО, създадено с решение на Народно събрание от 25 юли 2002 г. (обн., ДВ, бр.75 от 2.08.2002 г.).
Наименование и печат
Чл. 2. (1) Наименованието на училището е “МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ” (съкратено: МВБУ).
(2) Наименованието се посочва във всички документи, включително дипломи, свидетелства и удостоверения.
(3) Печатът на МВБУ, освен предвидените от закона реквизити, съдържа и неговото наименование.
Предмет на дейност
Чл. 3. (1) Предметът на дейност на МВБУ е:
1. Подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни и приложни знания в професионалните направления на човешката дейност:
1.1. Икономика;
1.2. Администрация и управление;
1.3. Туризъм.
2. Развитие на науката и подпомагане на бизнес средата чрез консултантски услуги, научно приложни изследвания и обучение на персонала.
Мисия, цели и задачи
Чл. 4. (1) Мисията на МВБУ е:
1. Подготовка и развитие на личности с познание, с творческо и самостоятелно критично мислене, способни да работят в националния, международния и глобалния бизнес свят.
2. Осигуряване и поддържане на високо качество и стандарт на преподаване и научно-изследователската дейност, адекватно на динамичните икономически, технологични и социални промени.
(2) Основните цели на МВБУ са подготовката на висококвалифицирани специалисти след средното образование за придобиване на образователно - квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и образователна и научна степен „доктор”, както и развитие на научно-изследователската и приложна дейности и осъществяване на обучителен процес чрез системата за учене през целия живот в Република България.
(3) Основните задачи на МВБУ са:
1. Развитие и утвърждаване и на МВБУ като авторитетно национално и международно висше училище;
2. Осъществяване подбор, подготовка и развитие на академичния и научно-преподавателския си състав.
3. Изграждане и функциониране на Международен център за кариерно развитие. Партниране със съответните организации и структури, предлагащи трудова заетост с цел подпомагане и увеличаване възможности за професионалната реализация на завършилите МВБУ.
4. Осъществяване на национални и международни партньорски отношения.
5. Проучване и анализ на пазара на труда и потребностите на бизнеса и въвеждане на специализирани следдипломни бизнес курсове и квалификации;
6. Специализиране на училището в провеждането на съвременно дистанционно обучение.
(4) МВБУ осъществява целите и задачите въз основа на принципа на академичната автономия и в съответствие с Конституцията и действащото в страната законодателство, учредителния акт и приетите въз основа на него документи и решения. Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на провеждането на научни изследвания, свобода на творческите изяви и свобода на обучението.
Взаимодействие
Чл. 5. За постигане на целите и задачите, МВБУ поддържа отношения с национални и чуждестранни университети, водещи академични и бизнес институции, органи на централната и местната власт и организации от нестопанския сектор в страната и чужбина.
Дипломи
Чл. 6. МВБУ издава диплома за висше образование за съответната завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, „Магистър“ и образователна и научна степен „Доктор“; европейско дипломно приложение; свидетелство и удостоверение за професионална квалификация и други основни документи, утвърдени от Министерски съвет и МОН.

II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Принципи
Чл. 7. Управлението на МВБУ се осъществява въз основа на единството и относителната самостоятелност на административното и академично управление и в пълно съответствие със зачитането на академичните свободи.
Органи на административно управление
Чл. 8. (1) Органи на административно управление на МВБУ са:
1. Общността на учредителите;
2. Президентът;
3. Вицепрезидентът;
4. Изпълнителният директор.
(2) Заседанията на всички колективни органи на административно управление се провеждат присъствено или чрез електронната/дигитална платформа за гласуване на МВБУ. В случаите в които решенията на колективните органи се приемат чрез платформата гласуването се документира чрез видеозапис и се възпроизвежда в протокол за дистанционно проведено заседание, удостоверен от председателя на съответния орган и от лицето, изготвило протокола.
(3) Колективните органи на МВБУ, както и колективните консултативни структури, могат да заседават и да приемат решения, ако присъстват повече половината от членовете им, ако не се изисква по-висок кворум. При отсъствието на кворум, ако в закона не е предвидено друго, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред с явилите се членове на органа.
Общност на учредителите
Чл. 9. (1) Общността на учредителите е постоянно действащ висш ръководен орган на училището, който организира, ръководи и контролира дейността на училището.
(2) Заседанията на общността се свикват от Президента на училището, по негова инициатива, по искане на учредител, по искане на ректора, или по искане на 1/3 от преподавателския състав на училището.
(3) Заседанията се свикват с поименна писмена покана, получена лично или по електронна поща не по-малко от седем дни преди заседанието и съдържаща дата, мястото, часа и дневния ред на същото.
(4) Общността на учредителите се състои от всички учредители и има следните функции и правомощия:
1. Приема, изменя и допълва учредителния акт;
2. Определя основните насоки за развитието на училището;
3. Назначава и освобождава президента и вицепрезидента на училището и определя възнагражденията им;
4. Приема бюджета на училището и отчета за неговото изпълнение;
5. Определя таксите за различните степени и форми на обучение;
6. Приема, изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на училището;
7. Определя съвет на настоятелите, приема и освобождава новите членове;
8. Присъжда званието „почетен ректор“;
9. Изпълнява всички функции, произтичащи от нормативен акт, които не са изрично предоставени на друг орган от самия нормативен акт или от този правилник.
(5) Президентът на МВБУ по право е Председател на Общността на учредителите.
(6) В изпълнение на своите функции и правомощия Общността на учредителите приема решения.
(7) Заседанията на Общността на учредителите са законни и то може да приема решения само ако присъстват или са представени всички учредители. Всеки учредител може изрично да упълномощи друг учредител да го представлява за конкретно заседание или за период от време. Копие от пълномощното се прилага към протокола.
(8) Решенията на Общността на учредителите се приемат с предвиденото от учредителния акт мнозинство.
Президент
Чл. 10. (1) Президентът е висш изпълнително-разпоредителен и контролен орган на МВБУ като осъществява неговото оперативно ръководство и го представлява пред трети лица, въз основа на закона, учредителния акт и този Правилник.
(2) Президентът:
1. Организира изпълнението на решенията на Общността на учредителите;
2. Упражнява бюджета на училището в неговата приходна и разходна част;
3. Осъществява методическо ръководство и контрол върху упражняването на консолидираните бюджети във връзка с изпълнението на договорните задължения с международните партньори;
4. Осъществява методическо ръководство на ректора, вицепрезидента и изпълнителния директор;
5. Изработва и предлага на Общността на учредителите проекта за бюджет на МВБУ;
6. Подготвя и внася за разглеждане от Общността на учредителите отчета за изпълнението на бюджета;
7. Утвърждава щатното разписание и определя размера на трудовите възнаграждения;
8. Сключва, видоизменя и прекратява трудовите договори със служителите и преподавателите в училището, одобрява длъжностните им характеристики и осъществява дисциплинарната и имуществена отговорност;
9. Назначава и освобождава ректора, вицепрезидента, заместник-ректорите, декана, ръководителите на центрове, изпълнителния директор и определя възнаграждението им, като с избрания декан сключва съответно допълнително споразумение по чл. 119 и 107 от Кодекса на труда;
10. Назначава и освобождава ръководителите на отдели и служителите въз основа на одобреното щатно разписание;
11. Представлява МВБУ като юридическо лице пред трети лица;
12. Сключва договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, договори за получаване на банкови и други кредити, за учредяване на обезпечения и др.;
13. Контролира дейността на отдел „Финансово–счетоводен“, отдел „Информационни технологии“ и отдел „Маркетинг“;
14. Сключва споразуменията по чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗВО с държавни и общински училища от системата на предучилищното и училищното образование за извършване на съвместна учебна дейност;
15. Осъществява други правомощия предвидени в учредителния акт или този Правилник.
(3) При изпълнение на своите правомощия си президентът издава заповеди.
Вицепрезидент
Чл. 11. (1) Вицепрезидентът на МВБУ:
1. подпомага Президента в дейността му и го замества в негово отсъствие;
2. следи и контролира изпълнението на Стратегическия план да развитие на МВБУ и международното сътрудничество;
3. осъществява кадровата политика в поверените му звена и прави предложения пред президента за назначаване или освобождаване на служители, осъществяването на дисциплинарна или имуществена отговорност;
4. изпълнява функции на президента, които са му делегирани за определен срок.
(2) В изпълнение на своите функции вицепрезидентът издава заповеди.
Консултативни структури
Чл. 12. (1) В своята дейност Президентът се подпомага от почетния ректор и един или повече съветници, които се явяват негови експертно-консултативни структури. Президентът определя самостоятелно кръга от въпросите, по които се консултира с тях и начина на работа с тях.
(2) Съветниците на Президента го подпомагат при упражняването на функциите и правомощията му като:
1. изготвят експертни становища, анализи и проучвания в конкретни области;
2. подготвят проекти на актове или документи, свързани с функциите на Президента;
3. подпомагат Президента при подготовката за участие в съответните съвети, работни групи и работни срещи;
4. дават становища по поставени от Президента въпроси;
5. разработват и внасят предложения за конкретни инициативи на Президента и вицепрезидента, свързани с дейността им;
6. подпомагат дейността на Президента във връзка с управлението на центровете към МВБУ;
7. изпълняват други задачи, поставени от Президента.
Разпределение на правомощията
Чл. 13. Президентът и вицепрезидeнтът осъществяват стратегическото и финансовото управление, а Академичният съвет и Ректорът – академичното управление на МВБУ.
Академично управление
Чл. 14. (1) Академичното управление на МВБУ, обхваща цялостната образователна дейност, разработването и изпълнението на учебните планове и програми и осъществяването на научно-изследователската дейност и работата по проекти.
(2) Академичното управление на МВБУ се осъществява от органите на академично управление.
Органи на академично управление
Чл. 15. Органи на академично управление на МВБУ са:
1. Академичният съвет;
2. Ректорът;
3. Заместник-ректорите;
4. Настоятелството;
5. Деканът на Академичната програма;
6. Академичните ръководители на професионални направления;
7. Ръководителите на центрове;
8. Студентският съвет.
(2) Заседанията на всички колективни органи на академично управление се провеждат присъствено, или чрез електронната/дигитална платформа за гласуване на МВБУ. В случаите в които решенията на колективните органи се приемат чрез платформата гласуването се документира чрез видеозапис и се възпроизвежда в протокол за дистанционно проведено заседание, удостоверен от председателя на съответния орган и от лицето, изготвило протокола.
(3) Към органите на академично управление могат да се създават консултативни органи с решение на съвета на учредителите, който определя мястото на съответния орган и неговите функции със структурата на МВБУ, настоящия правилник и вътрешни правила.
Академичен съвет
Чл. 16. Академичният съвет ръководи образователната и научна дейност на МВБУ в съответствие с неговите мисия, цели и предмета на дейност и отговаря за провеждането на образователната и научната политика МВБУ в съответствие със стратегията за развитието му.
Избор и срок на мандата
Чл. 17. (1) Академичният съвет се избира от Общността на учредителите за срок от четири години. Представителите на студентите и докторантите се излъчват по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на студентския съвет за същия срок.
(2) Ректорът може да прави мотивирани предложения за промени в състава на Академичния съвет пред Общността на учредителите.
Състав
Чл. 18. (1) Академичният съвет се състои от 25 до 40 членове, като от 75 до 83 на сто от тях са представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор, не по-малко от 15 на сто – членове представляващи студентите и докторантите и до 5 % - членове, представляващи служителите, но не по-малко от един представител. Не по-малко от една четвърт от членовете, представляващи академичния състав, са нехабилитирани преподаватели.
(2) Ректорът е член на Академичния съвет по право.
(3) В заседанията на Академичния съвет могат да участват членовете на Общността на учредителите със съвещателен глас.
Прекратяване на членството
Чл. 19. (1) Членството в Академичния съвет се прекратява:
1. По желание на член на Академичния съвет с писмено уведомяване на Ректора;
2. При освобождаване от длъжността, в качеството на която е станал член по право на Академичния съвет, отнемане на академичната длъжност или напускане;
3. При трайно неучастие в работата на Академичния съвет - неприсъствие на три или повече заседания, без да е съобщил причините за това;
4. При други съществени неизпълнения на задълженията.
(2) Прекратяването на членството по т. 3 и 4 от предходната алинея става по предложение на Ректора с решение на Общността на учредителите.
Заседания
Чл. 20. (1) Заседанията на Академичния съвет се провеждат всеки месец, с изключение на месец август, по План, приет с решение на Академичния съвет. Заседания извън Плана могат да бъдат провеждани по искане на Ректора или на 1/3 от членовете на Академичния съвет.
(2) Членовете на Академичния съвет се уведомяват с писмена покана и дневен ред за заседанията една седмица предварително.
Функции на Академичния съвет
Чл. 21. Академичният съвет:
1. Приема учебните планове и програми;
2. Приема научните програми на МВБУ;
3. Приема Правилник за атестиране на преподавателите;
4. Осъществява атестирането на преподавателите в училището;
5. Приема, изменя, допълва и отменя наредби и стандарти по прилагането на правилника, уреждащи обучението, академичната и научно-изследователската дейност ;
6. Взема решение за провеждане на конкурси за заемане на академични длъжности и провежда избори за заемане на академични и други длъжности на академичния състав, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за развитие на академичния състав на МВБУ;
7. Определя условията и реда за прием на студенти;
8. Прави предложение за броя на приеманите студенти;
9. Определя формите и степените, по които ще се провежда обучението в МВБУ;
10. Утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в училището;
11. Предлага на учредителите приемането на решения по въпроси свързани с изграждане на материалната база, формирането на фондове, участието в международни прояви, организации, откриването на основни или обслужващи звена на академичната структура и сключването на споразумения по чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗВО;
12. Избира декана на Академичната програма, ръководителите на направления и ръководителите на центрове;
13. Определя реда и условията за конституиране на помощни органи, които да подпомагат и популяризират дейността на МВБУ;
14. Предлага лица за награждаване с държавни и правителствени ордени и отличия;
15. Присъжда почетната степен “Почетен доктор на МВБУ” (Doctor Honoris Causa);
16. Създава комисии за осъществяване на своята дейност;
17. Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение, и ежегодно заявява броя на студентите и докторантите по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а" и "б" ЗВО;
18. Определя реда за съгласуване на проектите на училищни учебни планове и на учебни програми по учебните предмети и/или модули от профилираната, професионалната и специализираната подготовка в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗВО;
19. Решава други въпроси, произтичащи от настоящия Правилник и правилниците и наредбите на МВБУ, които са в неговата компетентност.
Кворум
Чл. 22. Заседанията на Академичния съвет се провеждат ако са присъствали не по-малко от две трети от списъчния му състав. повече от половината от членовете му. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
Гласуване и мнозинство
Чл. 23. (1) Академичният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно или тайно гласуване. Гласуването е тайно при:
1. Избор на ръководни длъжности;
2. Избор на преподаватели на основен трудов договор въз основа на конкурс за академични длъжности.
(2) Академичният съвет може да реши да приема решения и по други въпроси след тайно гласуване.
Ректор
Чл. 24. (1) Ректорът на МВБУ се избира от Общността на учредителите след провеждане на конкурс въз основа на представена мандатна програма.
(2) Ректорът е хабилитирано лице, орган на управление на училището по въпросите на учебната и научната дейност и на академичния състав.
(3) Ректорът се избира от Общността на учредителите за срок от четири години като срокът може да бъде подновяван. При изтичане на мандата му ректорът продължава да изпълнява функциите си до провеждането на нов избор.
(4) Ректорът е на основен трудов договор в МВБУ, сключен с Президента.
(5) Кандидатите за Ректор представят мандатна програма. С избора на ректор се одобрява и съответната мандатна програма.
(6) Ректорът:
1. Ръководи и контролира учебната и научно-изследователската дейност на МВБУ;
2. Отговаря да процедурното спазване и обновяването на учебните програми и за съответствието им с основните насоки в развитието на училището и системата за управление на качеството;
3. Представлява МВБУ по академични въпроси;
4. Представлява училището на национални и международни форуми, в Съвета на ректорите и други, в съответствие с решение на Общността на учредителите;
5. Предлага на Общността на учредителите състава на Академичния съвет;
6. Представя пред президента предложенията за назначаване на заместник-ректорите, декана на Академичната програма иръководителите на направления и центрове след избор и решение на Академичния съвет;
7. Координира и контролира изпълнението на решенията на Академичния съвет и изпълнението на решенията на Общността на учредителите, касаещи академичната дейност;
8. Решава въпросите свързани с приемането, отписването и преместването на студенти;
9. Решава въпроси, свързани с осигуряването на академичния и преподавателски състав за учебния процес;
10. Ръководи заседанията на Академичния съвет;
11. Изготвя семестриалните и годишни доклади и препоръки за състоянието и резултатите на учебния процес и изпълнение на стратегията за развитието на училището, които внася за разглеждане на заседанията на Академичния съвет и Общността на учредителите, заедно с предложения за решения;
12. Изготвя Програма за развитие на академичния състав на МВБУ и контролира изпълнението й;
13. Осъществява контрол върху изпълнение на задълженията на заместник ректорите, декана, ръководителите на направления и центрове и дирекция „Учебна администрация“;
14. Подписва и подпечатва дипломите и свидетелствата за завършено образование или курс;
15. Следи за изпълнението на препоръките, организира и контролира изготвянето на докладите за самооценка във връзка с Акредитацията и следакредитационния контрол на МВБУ и различните професионални направления;
16. Привежда в изпълнение решенията на НАОА и одитните доклади по ISO, свързани с дейността на училището;
17. Предлага на Общността на учредителите създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена, след решение на Академичния съвет;
18. Взема решение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието във висшето училище въз основа на доклад на комисия;
19. Представя ежегодно на Общността на учредителите отчет за работата си, за резултатите от изпълнението на мандатната си програма и, , за съществуващите проблеми с предложения за мерки за тяхното решаване;
20. Изпълнява други функции, произтичащи от изрични разпоредби на законите, от политиката за развитие на МВБУ и от решенията на Общността на учредителите, и на академичния съвет.
(7) В изпълнение на правомощията си Ректорът издава заповеди.
(8) В своята работа ректорът се подпомага от ректорски съвет в състав заместник-ректорите, декана на научната програма и други членове, определени от него.

Временно изпълняващ длъжността
Чл. 25. В случай на предсрочно прекратяване или прекъсване на мандата на Ректора, до провеждане на нов избор или завръщане на титуляра, Президентът назначава временно изпълняващ длъжността Ректор, който отговаря на изискванията на чл. 24, след консултация с членовете на Общността на учредителите.
Заместник-ректори
Чл. 26. (1) Заместник-ректорите осъществяват делегираните им от ректора правомощия и го заместват в негово отсъствие или при невъзможност да осъществява функциите си.
(2) Заместник-ректорите са хабилитирани лица на основен трудов договор с МВБУ. Те се назначават от Президента по предложение на Ректора.
(3) Ректорът определя функциите на заместник-ректора или заместник-ректорите.
(4) Заместник-ректорите подпомагат ректора в дейността му по направления, определени по реда на ал. 1-3.
Настоятелство
Чл. 27. (1) Общността на учредителите може да избере Настоятелство, което изпълнява съответно функциите, предвидени в Закона за висшето образование, доколкото не са вменени в отговорност на други органи по учредителния акт и настоящия правилник.
(2) В Настоятелството могат да бъдат избирани обществено активни личности в областта на образованието, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, дарители на висшето училище, представители на студентския съвет, на общината, в която е седалището на висшето училище, на министъра на образованието и науката и други личности с активна обществена позиция.
(3) Учредителите и почетният ректор са членове на Настоятелството по право.
Система за управление на качеството
Чл. 28. (1) Дейността по осигуряване, оценяване и поддържане на качеството в МВБУ се осъществява в съответствие със Системата за управление на качеството.
(2) Дейността по осигуряване и поддържане на качеството се ръководи от Ректора и се подпомага от Съвета по качество и акредитация.
Съвет по качество и акредитация
Чл. 29. (1) Съветът по качество и акредитация е експертно-консултативно звено към Ректора на МВБУ, коeто подпомага работата на Ректора и на Академичния съвет при реализацията на Стратегията за развитие на МВБУ, текущото оценяване и акредитация и следакредитационния контрол на МВБУ от НАОА.
(2) Съветът за качество и акредитация се състои по право от Ректора на МВБУ, определен от него заместник-ректор, декана на Академичната програма, академичните ръководители на професионални направления и ръководителите на центрове.
Процедура на Съвета за качество и акредитация
Чл. 30. (1) Заседанията на Съвета се свикват по покана на ректора не по-малко от един път на тримесечие. Заседанията са редовни и се провеждат, ако присъстват най-малко 2/3 от всички членове, включително ректора.
(2) Заседанията на Съвета се ръководят от Ректора на МВБУ.
(3) В изпълнение на своите функции, съветът приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) Изпълнението на решенията се контролира от Ректора и се отчита пред Съвета.
(5) За заседанията на Съвета се водят и съставят протоколи, които се подписват от ректора или упълномощен от него заместник-ректор.
Учебно-научен съвет
Чл. 31. (1) Учебно-научният съвет е постоянен колегиален консултативен орган от системата на академично управление, който подпомага дейността на ректора, заместник-ректорите и декана на Академичната програма.
(2) Учебно-научният съвет се избира от Академичния съвет по предложение на Ректора.
(3) Учебно-научния съвет се състои от 9 до 15 членове и включва – Ректора, заместник-ректорите, декана, ръководителите на професионални направления, представители на академичния състав на основен трудов договор и представител на студентите и докторантите.
Функции на Учебно-научния съвет
Чл. 32. (1) Учебно-научният съвет:
1. Обсъжда, обосновава и предлага на Академичния съвет промени в учебния план и програми по специалности и дисциплини;
2. Следи за изпълнението на учебните планове и програми и методическото им осъществяване; за качеството на учебния процес по специалностите и осигуреността с преподаватели;
3. Обсъжда, обосновава и предлага на Академичния съвет плана за научно-изследователската дейност в МВБУ;
4. Оценява активността на студентите в учебния процес и изследва мнението на студентите;
5. Следи за развитието на академичния състав, като прави предложения към Ректора и Академичния съвет.
6. Предлага за обсъждане от Академичния съвет промени в учебните планове и програми .
7. Предлага на Академичния съвет обявяване на конкурси за преподаватели;
8. Избира научните ръководители на докторантите, утвърждава съответните им учебни планове и ежегодно атестира докторантите.
(2) Председател на Учебно-научния съвет по право е Деканът на Академичната програма.
Процедура и актове
Чл. 33. (1) Заседанията на Учебно-научния съвет се провеждат само ако са присъствали най-малко две трети от неговите членове.
(2) В изпълнение на правомощията си Учебно-научният съвет приема решения. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. За заседанията се води протокол, който се подписва от председателя.
Декан на Академичната програма
Чл. 34. (1) Академичната програма се оглавява от декан, който има следните функции и правомощия:
1. Ръководи работата на Академичната програма;
2. Осъществява оперативното ръководство и контрол върху дейността на програмата;
3. Контролира провеждането на учебния процес;
4. Синхронизира предлаганите учебни планове и програми;
5. Работи със студентите, преподавателите, ръководителите на направления и на центрове по въпроси, свързани с изпълнението Наредбата за организация на учебния процес в МВБУ;
6. Изпълнява дейности, свързани с привличане, атестиране и повишаване в академична длъжност на преподавателите, съгласно Наредбата за развитие на академичния състав на МВБУ;
7. Организира и контролира обучението в съответствие с приетите планове и програми;
8. Предлага разработването на научно-изследователски проекти;
9. Представя на съответния заместник-ректор семестриални тримесечни доклади за резултатите от обучението, и съдържането и резултатите от научно-изследователските програми;
10. Решава други въпроси предвидени в този Правилник или решения на Академичния съвет.
Условия за назначаване и срок на мандата
Чл. 35. (1) Деканът може да бъде само хабилитирано лице на трудов договор с МВБУ и се назначава от Президента по предложение на Ректора след проведен избор от Академичния съвет.
(2) Мандатът на декана на Академичната програма е четиригодишен, като може да бъде подновяван.
Възникване и прекратяване на мандата
Чл. 36. (1) Избор на декан се провежда не по-късно от един месец преди изтичане на мандата му или в случаите на предсрочно прекратяване на правомощията им.
(2) Мандатът на декана се прекратява предсрочно :
1. При постъпване на писмена молба, напускане или отнемане на академичната длъжност;
2. При трайна невъзможност за изпълнение на функциите им продължила повече от три месеца;
3. В случай на системно неизпълнение на задълженията му.
Академични ръководители на професионални направления
Чл. 37. (1) Академичните ръководители на професионални направления са хабилитирани преподаватели, определени от Ректора със заповед, след избор и решение на Академичния съвет, за непосредствено прилагане на учебните планове и програми и провеждане на образователния процес във съответното професионално направление.
(2) Академичните ръководители на професионални направления подпомагат декана и при разработването на учебните планове и програми в съответните специалности от професионалното направление.
(3) Академичните ръководители на професионални направления:
1. Осъществяват ръководство и контрол на преподавателския състав за съответното професионално направление;
2. Предлагат нови учебни дисциплини пред Учебно-научния съвет на МВБУ;
3. Правят предложения за избор или назначаване на нови преподаватели в рамките на специалността;
4. Правят предложения за разработване на научно-изследователски проекти при условия по ред определени от Академичния съвет;
5. Правят предложения за осъществяване на връзката на обучението с практиката.
6. Работят за мотивацията на студентите за учене и участие в научно-изследователската дейност
7. Проследяват системно оценката на студентите относно качеството на учебния процес.
(4) Академичните ръководители на професионални направления по право са членове на Учебно-научния съвет.
Ръководители на центрове
Чл. 38. Ръководителите на центрове:
1. Управляват и представляват съответния център пред академичното ръководство и в Академичния съвет;
2. Организират и контролират дейността на центъра, съгласно неговия статут и изпълнението на решенията на Академичния съвет, свързани с дейността на центъра;
3. Изготвят годишен доклад за дейността на съответния център и го представят пред Академичния съвет;
4. Изпълняват други функции, произтичащи от този Правилник и от другите вътрешни актове на МВБУ.
Студентски съвет
Чл. 39. (1) Студентският съвет е колегиален, постоянно действащ орган, чиято основна функция е защита на общите интереси на студентите в МВБУ.
(2) Студентският съвет се състои от представители на студентите, избрани от общото събрание на студентите в МВБУ.
(3) Мандатът на членовете на Студентския съвет е две години.
(4) Студентският съвет избира от състава си председател, който да представлява студентите пред органите н МВБУ и други студентски организации.
(5) Председателят организира и ръководи работата на Студентския съвет, свиква неговите заседания и ги председателства, организира изпълнението на неговите решения.
(6) Председателят на студентския съвет е член на Академичния съвет по право и участва в заседанията му с равен на останалите членове глас.
(7) Общото събрание на студентите приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академичния съвет на МВБУ. Академичният съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или на правилниците на висшето училище в срок от три месеца от представянето му. Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от министъра на образованието и науката. Окончателният текст на Правилника се публикува на интернет страницата на МВБУ.
Форум на преподавателите
Чл. 40. (1) По инициатива на 1/3 от преподавателите в училището, може да бъде учреден съвещателен факултативен орган – форум на преподавателите.
(2) Учредяването се извършва на общо събрание на преподавателите, проведено при условия и по ред приети от лицата по ал. 1.
(3) Форумът на преподавателите разглежда въпроси по усъвършенстването на учебните програми и образователния процес на училището във връзка с изпълнението неговите задачи и стратегията на развитие, като отправя предложения за решения до академичния съвет.
(4) Във форума могат със съвещателен глас да участват членовете на Студентския съвет и ръководителите на централната учебна администрация и отдели.
(5) Заседанията на форума се провеждат най-малко два пъти годишно по решение на Ректора по предварително оповестен дневен ред.
(6) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(7) Дейността на Форума на преподавателите се организира и координира от ректора на МВБУ или от заместник-ректор.

III. АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
Академични кадри
Чл. 41. (1) Академичният състав на МВБУ включва преподаватели, носителите на научните степени „доктор”, „доктор на науките” и заемащите академичните длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”. Академичните длъжности се заемат с конкурс и избор, освен академичната длъжност „асистент”, която се заема по назначение.
(2) Академичният състав включва следните категории преподаватели, според длъжността, която заемат и тяхната заетост:
1. Преподаватели с учебна и изследователска дейност;
2. Преподаватели с учебна дейност;
3. Преподаватели от практиката (бизнеса).
(3) Към академичния състав се числят и заемащите длъжностите: „почетен професор”, „почетен доктор“, и „гост-преподавател” (професор, доцент и преподавател), които се заемат с избор, както и „редовен преподавател”, която се заема с конкурс и избор.
Развитие на академичния състав
Чл. 42. Условията и редът за придобиване на научни степени в МВБУ, за заемане на длъжности на академичния състав, заетостта, оценяването, атестирането, повишаването на квалификацията и трудовите правоотношения на академичния състав се уреждат с Наредбата за развитието на академичния състав на МВБУ.
Назначаване на преподавателите
Чл. 43. (1) Преподавателите се назначават на безсрочен трудов договор, с изключение на:
1. гост-преподавателите, които се назначават на 10-месечен, или по тяхно желание на 12-месечен трудов договор, с полагащото се възнаграждение за 10 месеца;
2. асистентите, които се назначават на срочни трудови договори за 3 или 6 семестъра.
(2) Трудовите договори се сключват и подновяват по ред, определен от Наредбата за развитието на академичния състав на МВБУ и този Правилник.


Срок на трудовото правоотношение
Чл. 44. (1) Академичните длъжности се заемат с основни трудови договори за неопределено време. Към всеки трудов договор се прилага длъжностна характеристика или описание на работата по чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда, одобрена от органа по назначаването.
Нормативи за учебна заетост
Чл. 45. (1) Нормативът на академичният състав на трудов договор се определя съгласно Наредбата за заетостта на преподавателите в МВБУ.
(2) При споразумение по чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗВО лицата от академичния състав могат да изпълняват до 30 на сто от норматива си за учебна заетост и в гимназията, в средното или в специализираното училище с учебни часове по учебен предмет или модул съответно от профилираната, професионалната и специализираната подготовка.
(3) Изменението в трудовото правоотношение по ал. 2 се извършва по предложение на Академичния съвет, след приемане на решението, с което ежегодно се одобрява учебната програма, учебното съдържание и учебния план на съответната дисциплина. Въз основа на предложението президентът на МВБУ сключва с преподавателя допълнително споразумение към трудовия му договор за срока на съответната учебна година.
(4) Преподавателите на основен трудов договор са с пълна заетост, а тези на втори трудов договор - с ½ , 2/3 или ¼ заетост.
Прекратяване на трудовото правоотношение
Чл. 46. Трудовият договор на преподавателя в МВБУ се прекратява от президента:
1. по лично желание в писмена форма;
2. по предложение на ректора, когато не може да му се осигури изпълнението на преподавателска дейност;
3. в случай на поведение, противоречащо на образователната политика на МВБУ;
4. в други случаи, съгласно Наредбата за заетостта на преподавателите в МВБУ и Процедурата на оценяване и атестиране на преподавателите в МВБУ, Наредбата за развитието на академичния състав на МВБУ и закона.
Права на преподавателите
Чл. 47. Преподавателите в МВБУ имат право:
1. Да разработват, предлагат и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно, в съответствие с утвърдените от Академичния съвет програми;
2. Да получат оптимизация на аудиторната си заетост, синхронизирана с извънаудиторната им заетост при условия, определени от Академичния съвет и Наредбата за заетостта на преподавателите;
3. Да бъдат избирани в ръководните органи на МВБУ;
4. Да осъвременяват методите и методиката на преподаване;
5. Да получават морални и материални стимули за дейността си.
Задължения на преподавателите
Чл. 48. Преподавателите в МВБУ са длъжни:
1. Да провеждат аудиторните занимания според учебния график и утвърдените форми за отчет на натовареността.
2. Да разнообразяват и прилагат съвременни форми на обучение, като използват методи водещи до активизиране участието на студентите учебния процес;
3. Да използват извън аудиторната дейност и стимулират работата в екип;
4. Да бъдат лоялни към МВБУ, да съдействат за добрия имидж и опазване на доброто му име и да опазват служебната тайна.
5. Да изпълняват добросъвестно служебните си задължения съобразно одобрената им длъжностна характеристика или описание на работата по чл. 45, ал. 1;
6. Да спазват този Правилник, решенията Академичния съвет и всички вътрешни нормативни актове в МВБУ.
(2) Правата и задълженията на преподавателите в МВБУ се уреждат с Наредбата за заетостта на преподавателите в МВБУ, Процедурата на оценяване и атестиране на преподавателите в МВБУ и Наредбата за развитието на академичния състав на МВБУ.
Гост-преподаватели
Чл. 49. (1) За осъществяване на академичната дейност в МВБУ могат да бъдат канени и изтъкнати учени и представители на бизнеса като гост-преподаватели.
(2) Гост-преподаватели се канят за изнасяне на отделни лекции. По изключение такива лица могат да бъдат канени за осъществяване на цялостно обучение за срок не повече от една учебна година.
(3) Гост-преподаватели по предходната алинея се канят въз основа на решение на Академическия съвет. С тях се сключва срочен трудов договор за изпълнение на определена работа.
Хонорувани преподаватели
Чл. 50. (1) За осъществяване на преподавателска работа може да се привличат и хонорувани преподаватели.
(2) Хоноруван преподавател може да бъде преподавател от друго висше училище, научен работник от научен институт или практикуващ специалист, както и пенсиониран университетски преподавател.
(3) С хоноруваните преподаватели се сключва договор за извършване на услуга по предложение на Учебно-научния съвет и Ректора.
Договори за хоноруване
Чл. 51. (1) Отношенията между хоноруваните преподаватели и училището се уреждат с граждански договор, сключен от Президента на МВБУ.
(2) Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от времето необходимо за провеждане на курсовете.
Щатно разписание
Чл. 52. Броят и видът на преподавателите в училището се определят ежегодно от щатното разписание за предстоящата учебната година, не по-късно от 30 юли на текущата учебна година.

 

IV. СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Прием на студенти
Чл. 53. Студентите в МВБУ се приемат при условията и по реда, определени в Наредбата за кандидатстване в МВБУ.
Статут на студенти
Чл. 54. Студент е лице, което се обучава в МВБУ за придобиване на висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“.
Права и задължения на студентите
Чл. 55. (1) Правата и задълженията на студентите се уреждат с Наредбата за организация на учебния процес в МВБУ.
(2) Студентите имат право:
1. Да участват чрез представители в Академичния съвет;
3. Да се сдружават в студентски общности за защита на своите права и интереси;
4. Да участват непосредствено в образователния процес и научната дейност;
5. Да получават квалифицирана помощ и съдействие от преподавателите и ръководството на МВБУ;
6. Да оценяват преподавателската дейност;
7. На информираност по всички въпроси от академичния живот в МВБУ.
8. При необходимост, да се обучават по индивидуална учебна програма,
9. Да завършат образованието си за по-дълъг или по-кратък от предвидения в програмата срок, чрез утвърдена от ректора индивидуална програма.
10. Да се преместват в други висши училища с решение на Ректора.
(3) Студентите в МВБУ имат задължение да:
1. Спазват изискванията на учебните планове и програми;
2. Следват установения ред на документооборота в МВБУ;
3. Ползват материалната база на МВБУ в съответствие с предназначението й;
4. Защитават интересите си и тези на МВБУ.
Докторанти
Чл. 56. (1) Докторантурата в МВБУ се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, научноизследователска, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.
(2) Научният ръководител на докторанта се избира от Учебно-научния съвет. Ръководител на докторант може да бъде хабилитирано лице, доктор на науките или изследовател, който отговаря на изискванията на чл. 2б, ал. 1 и 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България за заемане на академичната длъжност "професор" или "доцент" в съответното професионално направление.
(3) Научният съвет утвърждава учебния план и ежегодно атестира докторанта.
(4) Условията и реда за прием и обучение на докторанти и придобиване на образователна и научна степен „доктор” в МВБУ съгласно изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Р България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение и Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти се уреждат с вътрешни правила - Наредбата за прием и обучение на докторанти.

V. ОСНОВНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
Академична структура
Чл. 57. Академичната структура на МВБУ се състои от основно и обслужващи звена.
Академична програма
Чл. 58. (1) Академичната програма е основното звено на МВБУ, което осигурява обучението в МВБУ по степени в следните професионални направления и специалности:
1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионални направления:
3.7. Администрация и управление;
3.8. Икономика;
3.9. Туризъм.
2. Образователно-квалификационна степен „Магистър“:
3.7. Администрация и управление, в съответствие с актуалната програмна акредитация.
3.8. Икономика, в съответствие с актуалната програмна акредитация
3.9. Туризъм, в съответствие с актуалната програмна акредитация
3. Образователна и научна степен „Доктор“ в следните професионални направления:
1. Администрация и управление (бизнес администрация).
2. Икономика и управление (индустрия).
3. Икономика и управление (туризъм).
Функции на Академичната програма
Чл. 59. Академичната програма има следните функции:
1. Организира провеждането на обучението в МВБУ по степени в професионални направления и форми.
2. Осигурява обучението на студентите по специалности и дисциплини;
3. Поддържа утвърдените стандарти на учебните програми;
4. Внедрява нови технически средства и нови методи на преподаване;
6. Осигурява условия и оценява вътрешна и външна мобилност на студентите;
7. Организира вътрешното и външното акредитиране на курсове и програми;
8. Организира работата на преподавателите, тяхната квалификация и осигурява условия за тяхното атестиране;
9. Прави предложение за развитието на материалната среда и техническата осигуреност на обучението в програмата;
10. Развива образователна предприемаческа политика и дейности за привличане на средства по външни проекти.
Обслужващи звена
Чл. 60. (1) Обслужващите звена в МВБУ подпомагат органите на академично управление и се създават, функционират, преобразуват и закриват с решение на Академичния съвет на МВБУ.
(2) Обслужващите звена на МВБУ са:
1. Дирекция «Учебна администрация» (ДУА) с Информационен център за административно обслужване на студенти и докторанти (ИЦАОСД);
2. Център за дистанционно обучение (ЦДО);
3. Библиотечно-информационен център (БИЦ);
4. Издателство “IBS-Press”;
5. Център за образователни технологии (ЦОТ);
6. Център за продължаващо обучение (ЦПрО) с Център за професионално обучение “MyUniversity™”;
7. Център за бизнес компетенции (ЦБК);
8. Център за иновации и предприемачество (ЦИП);
9. Център за лидерство на жените;
10. Център за кариерно развитие;
11. Отдел „Проекти“.
(3) Обслужващите звена могат да имат свой печат, производен на печата на МВБУ.
Дирекция „Учебна администрация“ (ДУА)
Чл. 61. (1) Дирекция „Учебна администрация“ организира, администрира и контролира процеса на обучение във всички степени и форми; процеса по прием, преместване и отписване на студенти; издаването на предвидените от закона дипломи и документи; администрирането на учебния процес и извън учебните дейности, свързани с обслужването на студентите.
(2) Дирекция „Учебна администрация“осъществява връзката между студенти и преподаватели и организира и контролира цялостното деловодно обслужване на студентите и съхраняване на информацията за тях, воденето и съхраняване на отчетната документация.
Избиране и назначаване
Чл. 62. Директорът на Дирекция „Учебна администрация“ се назначава от Президента по предложение на Ректора.
Информационен център (ИЦАОСД)
Чл. 63. Към Дирекция „Учебна администрация“ функционира звено - Информационен център за административно обслужване на студенти и докторанти (ИЦАОСД), който:
1. Организира кандидатстудентските кампании и оповестява класиранията;
2. Организира приема на студенти по отделните специалности, преместването на студенти от една специалност в друга, отписването на студенти,
3. Обработва и издава дипломи и холограмни стикери, изпитни протоколи, академични справки и други документи за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища;
4. Организира заверката на студентски книжки и уверения;
5. Непосредствено администрира учебния процес, организира и регулира извънучебните дейности, свързани с обслужването на студентите;
6. Организира и осъществява цялостно информационно обслужване на обучаеми и външни посетители.
Библиотечно-информационен център (БИЦ)
Чл. 64. (1) Библиотечно-информационният център е обслужващо звено в структурата на МВБУ за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне за ползване на информационните източници, които постъпват в него, съобразно профила на преподаваните специалности.
(2) Библиотечно-информационният център създава и подържа учебни и научни бази данни и осигурява информационното обслужване на студентите и преподавателите.
(3) Учебни и научни издания, учебни помагала и бази данни могат да бъдат ползвани от преподаватели на МВБУ и студенти свободно.
(4) Редът за ползване на учебни и научни издания, учебни помагала и бази данни и други информационни източници се определят със Статута и правилата за ползуване на библиотечно-информационния център.
Център за дистанционно обучение (ЦДО)
Чл. 65. Центърът за дистанционно обучение:
1. Разширява и развива институционалната среда за дистанционно обучение по чл. 4, ал. 5 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на ДФО във висшето училище и нейните елементи;
2. Разработва стандарти и процедури за проектиране и създаване на учебни електронни ресурси по чл. 4, ал. 5, т. 4 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на ДФО във висшето училище;
3. Организира регистрация и съхраняване на електронни учебни дейности и ресурси в съответствие с правилата и стандартите по чл. 4, ал. 5, т. 1 и 4 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на ДФО във висшето училище, както и според изискванията на Закона за авторското право и сродните му права;
4. Следи за съответствие с нормативната база на вътрешните правила по чл. 4, ал. 5, т. 1 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на ДФО във висшето училище и на използваните електронни учебни и административни дейности по чл. 4, ал. 5, т. 5 на Наредбата;
5. Осигурява технологична и педагогическа функционалност на системите и платформите по чл. 4, ал. 5, т. 7 и 8 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на ДФО във висшето училище;
6. Извършва обучение и консултации на академичния състав за провеждане на електронно и дистанционно обучение;
7. Извършва периодичен мониторинг и оценка на качеството на провежданото обучение, включително с използване на електронни средства за интелигентен анализ на процеса на обучение;
8. Провежда изследвания в областта на дистанционното и електронното обучение;
9. Систематизира и популяризира добри практики в областта на електронното дистанционно обучение;
10. Сътрудничи с организации и звена, които имат сходен предмет на дейност.
Център за Образователни технологии (ЦОТ)
Чл. 66. (1) Центърът за образователни технологии е специализирано обслужващо звено, което обезпечава качеството на учебния процес чрез разработване и въвеждане на съвременни методи на преподаване, учене и оценяване, извършване системни и периодични наблюдение и оценки на учебния процес в т.ч. обучителната дейност на преподавателите и учебната дейност на студентите и предлага въвеждане на мерки за неговото подобряване.
(2) Осъществява и други функции в съответствие с този правилник, Наредбата за организация на дистанционното обучение и други вътрешни нормативни актове на МВБУ, приети с решение на Академичния съвет.
Център за продължаващо обучение (ЦПрО)
Чл. 67. Центърът за продължаващо обучение:
1. обезпечава реализиране на дейности, свързани с реализацията на мисията и политиката на МВБУ за мотивиране и поясняване значението на непрекъснатото професионално развитие (CPD - continuous professional development) на завършилите студенти и човешкия ресурс на пазара на труда и предоставяне възможности за ученето през целия живот (LLL- Lifelong learning);
2. проучва и предлага на вниманието на Ректора за обсъждане от Учебно-научния съвет и приемане на решение на Академичния съвет на Годишна програма обучение в МВБУ чрез формите на продължаващото обучение. Програмата се разработва съобразно актуалните потребности на пазара на труда от съответните професионални компетенции, самостоятелно или съвместно с други партньорски организации, представители на бизнеса, органите на местната и централна власт и международни партньори;
3. организира и провежда обучителни курсове и модули за продължаващо обучение и учене през целия живот в съответствие с утвърдената Програма;
4. по искане на работодатели, предлага организира и провежда вътрешно фирмени курсове за квалификация и преквалификация на техни работници или служители;
5. осъществява дейността си в съответствие със стратегията за учене праз целия живот (LLL), Статута на Центъра за продължаващо обучение и дейността на МВБУ, Наредба за организацията на учебния процес в МВБУ, Стандарт за разработване на съвместни учебни програми с бизнеса, както и други вътрешни норматгивни актове.
Обучителна среда ”MyUniversity”™
Чл. 68. Обособено структурно звено към Центъра за продължаващо обучение е обучителна среда ”MyUniversity”™, която осигурява дейността на МВБУ по придобиване на професионална квалификация и учене през целия живот.
Център за бизнес компетенции (ЦБК)
Чл. 69. (1) Центърът за бизнес компетенции е специализирано обслужващо звено в МВБУ със статут на методологически център към Ректора на МВБУ.
(2) Центърът осигурява връзката на МВБУ с бизнеса и участва в разработването, поддържането и прилагането на системата за поддържане на качеството на образователния процес по модела на обучение, базиран на компетенции.
Център за иновации и предприемачество (ЦИП)
Чл. 70. (1) Центърът за иновации предприемачество е специализирано обслужващо звено, със следните цели:
1. да насърчава експериментални и приложни изследвания върху актуални предизвикателства на стопанския и обществения живот;
2. да осигурява среда за мултидисциплинарно взаимодействие на университетски преподаватели, изследователи, студенти и докторанти с представители на бизнеса и други заинтересовани страни;
3. да генерира иновативни решения на значими проблеми с потенциал за практическа реализация;
4. да повишава иновативния и предприемачески капацитет на МВБУ.
(2) Центърът изпълнява своите цели чрез:
1. обвързване на научните изследвания с обучението и практиката;
2. проучвания и изграждане на партньорства с потенциални инвеститори, готови да подкрепят иновативни идеи и решения;
3. въвличане на успешни предприемачи в разработването на експериментални модели;
4. разработване и реализиране на конкретни проекти и инициативи;
5. активно участие в международни програми и мрежи;
6. други дейности, уредени в неговия статут.
(3) Организацията и дейността на Центъра се уреждат с неговия статут.
Център за лидерство на жените (ЦЛЖ)
Чл. 71. (1) Центърът за лидерство на жените е специализирано обслужващо звено, изпълняващо дейности с цел увеличаване участието на жените в ръководните органи на организации от сферата на бизнеса, образованието и науката чрез обогатяване и задълбочаване на професионалната им подготовка и личностните им качества.
(2) Центърът изпълнява своите цели чрез:
1. организиране и провеждане на обучения и тематични събития;
2. разработване и реализиране на менторски програми и проекти;
3. провеждане на научни изследвания в областта на женското лидерство и равенството на половете;
4. създаване на условия за изграждане на международни мрежи и реализиране на съвместни инициативи със заинтересовани лица и организации;
5. други дейности, уредени в неговия статут.
(3) Центърът разработва, предлага и координира въвеждането на План за равнопоставеност на половете в МВБУ в съответствие с политиките на Европейския съюз в сферата на висшето образование и науката.
(4) Организацията и дейността на Центъра се уреждат с неговия статут.
Център за кариерно развитие (ЦКР)
Чл. 72. Центърът за кариерно развитие:
1. Извършва проучвания и анализи за необходимостта на бизнеса от персонал с образование и квалификация, отговарящи на завършилите образователни степени в училището в съответните специалности;
2. Проучва възможностите и съдейства за провеждането на специализирани курсове при обучението на студенти в отделните специалности с цел придобиване на специфични компетентности, съвместно с работодатели и работодателски организации;
3. Осъществява обратна връзка с випускниците на МВБУ с оглед подпомагане на продължаващото им обучение и кариерното им развитие ;
4. Създава и поддържа база данни за търсене и намиране на работа на лица завършили съответните образователно-квалификационни степени или квалификационно и преквалификационно обучение.
5. Осъществява други функции определени със Статута за устройството и дейността на Центъра.
Отдел „Проекти“
Чл. 73. (1) Отдел „Проекти“ е обособено структурно звено, което:
1. носи отговорност за срочната, бюджетно лимитирана и успешна реализация на делегираните проекти на МВБУ.
2. съставя предварителни бюджетни оценки, проучвания и идейни задания по искане на мениджмънта на МВБУ.
3. участва в академичните процеси на МВБУ, доколкото това е необходимо за реализацията на делегираните проекти.
(2) Отдел „Проекти“ работи в съответствие с изискванията на академичното и административно ръководство на МВБУ, които определят интересите, критерите за изготвяне и критериите за изпълнение на проектите.
(3) Екипът на отдел „Проекти“ е съставен от Проект мениджър (IPMA D) и Програмен мениджър (IPMA C/B).
(4) Оперативното ръководство на отдела се осъществява от неговият Програмен мениджър, който:
1. Организира и реализира оперативните дейности по изпълнение на проектит.
2. Участва активно в маркетинга, комуникация с кандидатите и процесите по сертифициране на Проект мениджъри.
3. Поддържа комуникация с местни и международните партньори в предметната област.
4. Актуализира обучителни материали, тематичната информация на сайта и други, във връзка с провеждани обучения.
5. Изпълнява централна роля в практическите организационни действия по реализацията на тематични събития.
6. Осъществява на оперативно ниво връзката на отдела с мениджмънта на МВБУ.
7. Структурира и контролира изпълнението на делегираните активни проекти.
8. Носи обща финансова отговорност по изпълнението на бюджета на всеки проект и програмата като цяло.
9. Отговаря за функциониране на системата за сертификация.
10. Организира съвместната работа на проект мениджъра и други вътрешни/външни ресурси.
11. Обсъжда с мениджмънта на МВБУ идейни проекти, до тяхното окончателно отхвърляне или делегиране за изпълнение.

VI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Изпълнителен директор
Чл. 74. (1) Изпълнителният директор упражнява ръководни административно-изпълнителски и разпоредителни функции в МВБУ и подпомага Президента и Вицепрезидента при упражняване на техните правомощия.
(2) Функциите и правомощията на Изпълнителния директор се определят от Президента с правилника и с акта на назначаването му.
Функции на изпълнителния директор
Чл. 75. Изпълнителният директор:
1. Предлага назначаването и освобождаването на служители от подчинените им отдели;
2. Извършва подбор при постъпване на работа или при освобождаване на служители в МВБУ;
3. Следи за спазването на трудовата дисциплина и предлагат на Президента налагане на дисциплинарни наказания при неспазването и;
4. Следи за състоянието и опазването на материално-техническата база на училището;
5. Прави пред Президента на училището предложения за бюджет или извършване на разходи, свързани с материално-техническата база на училището;
6. Осъществява и други функции възложени му от Президента на училището.
Делегиране на правомощия
Чл. 76. Въз основа на изрична заповед, Президентът на училището може временно да делегира изпълнението на определени свои правомощия на изпълнителния директор, в случаите на отпуск, командировка или невъзможност за изпълнение на функциите си поради заболяване.
Обща администрация
Чл. 77. (1) Административната дейност в МВБУ се обслужва от обща администрация със следната структура:
1. Отдел “Финансово-счетоводен”;
2. Отдел „Информационни технологии“;
3. Отдел „Маркетинг“.
Отдел “Финансово-счетоводен”
Чл. 78. (1) Отдел “Финансово-счетоводен” изпълнява следните функции:
1. Организира финансовата дейност, вътрешния финансов контрол и счетоводството на МВБУ;
2. Осигурява пълното отчитане на паричните средства и своевременно отразяване на движението им в счетоводните документи;
3. Осигурява достоверна счетоводна отчетност на базата на първична документация;
4. Организира и осъществява икономически анализи на финансово-счетоводната дейност;
5. Организира вътрешно-финансов контрол;
6. Осигурява отчитането на стоково-материалните ценности и основните средства;
7. Изпълнява и функциите по набиране и управление на човешките ресурси.
(2) Оперативното ръководство и контрол на дейността на отдела и служителите в него се осъществява от ръководителя на отдела, който се отчита пряко на Президента.
(3) Ръководителят на отдела:
1. Организира цялостната финансова дейност;
2. Осигурява пълното отчитане на паричните средства и своевременно отразяване в счетоводните документи;
3. Осигурява правилното и своевременно отчисляване на вноските за държавния бюджет, социални осигуровки и други;
4. Подписва платежните документи и счетоводните отчети;
5. Участвува в разработването и актуализирането на вътрешните правила за работната заплата, и други вътрешни актове.
Отдел „Информационни технологии“ (IT)
Чл. 79. (1) Отдел „Информационни технологии“ (IT) изпълнява следните функции:
1. Организира цялостното информационно обслужване на дейността на МВБУ – учебна, научно-изследователска и административна, както и отговаря за защита и за сигурността им.
2. Подпомага подбора или създаването на специфични за дейността на МВБУ програмни продукти и услуги.
3. Следи за изграждането и функционирането на единната информационна мрежа на МВБУ на обучителната платформа MOODLE.
4. Поддържа интернет страницата на МВБУ;
5. Осигурява системна и техническа поддръжка на локални мрежи, компютърни конфигурации, сървъри и друга техника;
6. Осигурява техническа обезпеченост с необходимата техника;
7. Осигурява програмна обезпеченост с необходимите компютърни програми и бази данни;
8. Осигурява съответствие на използваните от училището компютърни програми с въведените системи по БДС EN ISO 9001:2015.
(2) Оперативното ръководство и контрол на отдела и служителите в него се осъществява от ръководител на отдел.
(3) Ръководителят на отдела организира, ръководи и контролира цялостната му дейност като в съответствие с функциите на отдела прави конкретни предложения за решения пред Президента.
Отдел „Маркетинг“
Чл. 80. Отдел „Маркетинг“ изпълнява следните функции:
1. Определя и разработва маркетинговата и комуникационна стратегия на МВБУ;
2. Определя прдуктовата политика на МВБУ на пазара на образователни услуги;
3. Проучава потребностите и съставя изисквания към рекламата, дизайна, характеристиките и спецификациите на дейността на МВБУ;
4. Подбира канали за обмен на информацията, нейното съдържание, мониторинг и контрол над комуникационната стратегия;
5. Проучва пазара на образователни услуги в отделните сегменти, разработва продуктови, ценови, дистрибуционни и комуникационни стратегии и политики за всеки отделен сегмент от пазара.
Издателство
Чл. 81. Издателство „IBS-Press“ е организационно звено в структурата на МВБУ, което:
1. Подготвя плана на учебните издания за всяка учебна година;
2. Организира придобиването от училището на авторските и издателските права за изданията на училището;
3. Координира издателския процес като подготвя изданията за предпечатна подготовка, предлага дизайна, упражнява контрол върху качеството и приема готовата продукция;
4. Организира присъждането на международните стандартни номера ISBN / ISSN на изданията на училището;
5. Поддържа база данни за изданията на училището: заглавие, автор, тираж, служебно разпространение, продажби, складови наличности;
6. Организира отпечатването на учебните издания, брошури и учебни помагала.
Административни служители
Чл. 82. (1) Административните служители са лица, който се намират в трудово правоотношение с МВБУ и не са преподаватели.
(2) Броят и характерът на административните длъжности се определят с щатното разписание на МВБУ.
Назначаване
Чл. 83. (1) За служител в училището може да бъде назначено лице, което е :
1. Български гражданин;
2. Навършило пълнолетие;
3. Не е поставено под пълно запрещение;
4. Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;
5. Не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
6. Отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Процедура за назначаване
Чл. 84. (1) За постъпване на работа се подава писмено заявление за назначаване.
(2) Към заявлението се прилагат документите определени със заповед на Президента.
Права и задължения на служителите
Чл. 85. (1) Служителите в МВБУ са длъжни:
1. Да изпълняват трудовите си функции добросъвестно и съобразно интересите на МВБУ в съответствие с длъжностната си характеристика;
2. Да бъдат лоялни към МВБУ, да опазват доброто му име и да го предпазват от вреди;
3. Да опазват служебната тайна;
4. Да опазват личните данни станали им достъпни в съответствие със закона и вътрешните правила и политики на МВБУ;
5. Да спазват разпоредбите на този Правилник;
6. Да повишават квалификацията си;
(2) Служителите в училището имат право:
1. На безопасни и здравословни условия на труд;
2. На адекватно възнаграждение;
3. На повишаване на квалификацията им;
4. На професионално и йерархическо израстване в структурата на училището.
(3) Служителите осъществяват функциите си в съответствие с Наредбата за административния състав на МВБУ и на другите нормативни актове, касаещи дейността им.
VII. ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ
Почетен доктор
Чл. 86. (1) Почетното звание “Почетен доктор на МВБУ” (Doctor Honoris Causa) се присъжда на български и чуждестранни граждани за заслуги към развитието на висшето образование, науката и културата.
(2) Академичния съвет предлага лица, отговарящи на условията на ал. 1 и за награждаване с държавни и правителствени ордени и отличия.
Почетен ректор
Чл. 87. (1) Общността на учредителите може да присъди званието „почетен ректор“ на лица, заемали длъжността „ректор“ на МВБУ най-малко един мандат и имащи заслуги за развитието на висшето училище.
(2) Почетният ректор изпълнява:
1. консултативни функции за органите на академично управление;
2. функциите на предпочитан консултант на Президента;
3. функциите на почетен представител и специален пратеник пред трети лица;
4. други функции, които е изразил съгласие да поеме по силата на договор с МВБУ.
(3) Почетният ректор е член по право на Съвета на настоятелите.
(4) При изпълнение на своите функции почетният ректор има право да участва с право на съвещателен глас в заседанията на всички колективни органи на академично управление.

VIII. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Договорно начало
Чл. 88. Международната дейност на МВБУ се осъществява въз основа по сключени договори по международните програми с чуждестранни университети и организации и в съответствие с действащото законодателство.
Компетентност
Чл. 89. (1) Международната дейност се координира от структурно звено и служители, на които това е възложено със заповед на Президента.
(2) Оправомощеното звено и служители по ал. 1 изпълняват своите функции в съответствие с Наредбата за международната дейност и Стратегията за развитието на МВБУ.

IX. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Изпълнители
Чл. 90. Научно-изследователската дейност в МВБУ се осъществява Академичната програма и центровете като обслужващи звена на МВБУ.
Координация
Чл. 91. Научно-изследователската дейност се координира от оправомощен за това заместник-ректор с консултативната помощ на Учебно-научния съвет и в съответствие с Наредбата за научно-изследователската дейност.

X. ЗАЩИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Търговска тайна
Чл. 92. (1) Информацията и данните, които представляват търговска тайна в МВБУ се определят със заповед на Президента на училището в съответствие със Закона за защита на търговската тайна.
(2) Президентът може да налага ограничения в ползването на информация и данни на МВБУ, освен когато:
1. служителите използват информация, която не е търговска тайна по смисъла на Закона за защита на търговската тайна;
2. служителите използват опита и уменията, придобити добросъвестно в процеса на работа.
(3) Работодателят не може да налага допълнителни ограничения на служителите за използване на данни или информация чрез трудовите им договори, извън тези, които са в съответствие с правото на Европейския съюз или българското законодателство.
Защита на личните данни
Чл. 93. (1) Защитата на личните данни се организира и изпълнява в съответствие с политики и вътрешни правила, утвърдени от Президента на МВБУ.
(2) Личните данни на кандидат-студентите, студентите, специализантите, докторантите и на обществото на завършилите МВБУ (алумни) са обект на специална защита.
(3) Защитата на личните данни в процесите на дистанционното обучение, осъществявано чрез специализирана обучителна платформа, се урежда с отделни правила, които се публикуват в портала на МВБУ.

XI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Общи правила
Чл. 94. (1) Конфликт на интереси възниква, когато преподавател или служител в МВБУ има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на задълженията му или взиманите от него решения.
(2) Частен интерес е всяка материална или нематериална облага, която получава преподавателят или служителят или свързани с него лица, вкл. юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които той е член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или притежава дялове или акции.
(3) Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
(4) Академичният съвет може да приеме Етични правила за работата на академичния състав, или да се присъедини към други такива.
Извънслужебна дейност
Чл. 95. (1) Дейностите извън МВБУ на преподавател или служител в МВБУ не могат да нарушават техните задължения в МВБУ, в т.ч. работно време и учебен график.
(2) Преподавател или служител в МВБУ няма право да използва материалната база на МВБУ за извършване на дейност в частен интерес.

XII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Състав на имуществото
Чл. 96. Имуществото на МВБУ се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост, дялови и други участие и парични средства в наличност, които са му били предоставени от учредителите, или които то е придобило.
Източници на финансиране
Чл. 97. (1) МВБУ се финансира, посредством собствени приходи и външни източници.
(2) Собствените приходи на училището се формират от:
1. Постъпления от учебни такси;
2. Приходи от провеждане на квалификационно и преквалификационно обучение;
3. Приходи от консултантски и научни проекти;
4. Авторски и лицензионни възнаграждения;
5. Приходи от научен и студентски обмен;
6. Приходи от издателска дейност;
7. Други законоустановени собствени приходи.
(2) Приходи от външни източници на финансиране на МВБУ са:
1. Дарения, завещания, спонсорство и грантове;
2. Финансиране от национални и/или международни програми и проекти на Европейската общност или чуждестранни висши училища или неправителствени организации;
3. Други законоустановени източници.
(3) Финансовият резултат от дейността на МВБУ се реинвестира изцяло в развитие на материалната база и развитие на академичната дейност.
(4) По решение на Общността на учредителите могат да се създават специализирани имуществени фондове, обслужващи дейността на МВБУ, включително Фонд „Резервен“ за покриване на загуби.

XIII. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ
Юридическо лице
Чл. 98. (1) МВБУ е самостоятелно юридическо лице, отделно от своите учредители.
(2) МВБУ отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Учредителите носят отговорност за цялостната дейност, управлението, финансовото състояние на училището и неговата материална база.
(4) МВБУ има право да участва в други юридически лица по установения в съответните закони ред.
Седалище и адрес на управление
Чл. 99. (1) Седалището на МВБУ е Ботевград, а адресът на управление е Ботевград, п.к 2140, ул. „Гурко“ 14.
(2) Местонахождението на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) е в София, ул. „Винсент ван Гог“ 7.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Този Правилник е приет с решение на Общността на учредителите от 01.02.2022 г. и отменя Правилника за устройството и дейността на МВБУ, приет на 31.04.2005 г., изменен и допълнен с решения на общността на учредителите от 17.12.2010 г., 12.10.2014 г. и 1.02.2018 г.
(2) Неразделна част на Правилника е организационната структура на МВБУ.
§ 2. За прилагането на този Правилник, или отделни негови части, компетентните органи на МВБУ приемат наредби, статути и стандарти.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение