СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Политика за осигуряване на качеството

Дейността на Международното висше бизнес училище е подчинена на визията да изгражда разпознаваема марка за стойностно образование, способно качествено да променя живота на нашите студенти, възпитаници и преподаватели.  Чрез осигуряване и поддържане на високо качество на преподаването и научноизследователската дейност, в свят на динамични икономически, технологични и социални промени, ние развиваме личности с творческо и самостоятелно критично мислене, способни да се развиват на национално, европейско и глобално равнище. Нашата дейност се основава на споделени ценности, каквито са зачитане и уважение на традициите на българското образование; приложение на международен опит в съвременното бизнес обучение; симбиоза между фундаментална общообразователна бизнес подготовка и практически ориентирано обучение в специализирани международни програми.

Между основните ни цели са:

  • Утвърждаване и развитие на МВБУ като авторитетен международен център за бизнес подготовка и квалификация, съобразени с изискванията на националния и европейския пазар на труда.
  • Интернационализиране на обучението чрез разгръщане на национални и международни партньорски връзки с водещи академични и бизнес институции и организации.
  • Създаване на възможности за трудова и професионална реализация на възпитаниците на МВБУ на националния и международния пазар. Създаване на лоялно общество от възпитаници на МВБУ и поддържане на традиции на тясно взаимодействие с тях.

Ние постигаме тези цели чрез непрекъснато развитие и усъвършенстване  на предоставяните образователни услуги, чрез прилагане на Система за управление за качеството, изградена съгласно ISO 9001:2015. 

МВБУ е международно сертифицирана институция от Лойдс Регистър, Великобритания (LRQA-Lloyds Register Quality Assurance)

 

Сертификат за одобрение 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО 

 

Статут на съвет по качеството

Заинтересовани страни

Образователна дейност

Научно-изследователска дейност

Управление

Човешки ресурси

Процедура за постигане на приоритетни цели

Контекст на организацията

Вътрешен одит на организацията - формуляри

                Програма вътрешен одит

                Искане коригиращо-превантивно действие

                Доклад вътрешен одит

                ПК Вътрешен одит

Проведени одити

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение