СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Политика за осигуряване на качеството

Дейността на Международното висше бизнес училище е подчинена на визията да изгражда разпознаваема марка за стойностно образование, способно качествено да променя живота на нашите студенти, възпитаници и преподаватели.  Чрез осигуряване и поддържане на високо качество на преподаването и научноизследователската дейност, в свят на динамични икономически, технологични и социални промени, ние развиваме личности с творческо и самостоятелно критично мислене, способни да се развиват на национално, европейско и глобално равнище. Нашата дейност се основава на споделени ценности, каквито са зачитане и уважение на традициите на българското образование; приложение на международен опит в съвременното бизнес обучение; симбиоза между фундаментална общообразователна бизнес подготовка и практически ориентирано обучение в специализирани международни програми.

Между основните ни цели са:

  • Утвърждаване и развитие на МВБУ като авторитетен международен център за бизнес подготовка и квалификация, съобразени с изискванията на националния и европейския пазар на труда.
  • Интернационализиране на обучението чрез разгръщане на национални и международни партньорски връзки с водещи академични и бизнес институции и организации.
  • Създаване на възможности за трудова и професионална реализация на възпитаниците на МВБУ на националния и международния пазар. Създаване на лоялно общество от възпитаници на МВБУ и поддържане на традиции на тясно взаимодействие с тях.

Ние постигаме тези цели чрез непрекъснато развитие и усъвършенстване  на предоставяните образователни услуги, чрез прилагане на Система за управление за качеството, изградена съгласно ISO 9001:2015. 

МВБУ е международно сертифицирана институция от Лойдс Регистър, Великобритания (LRQA-Lloyds Register Quality Assurance)

 

Сертификат за одобрение от Лойдс Регистър, Великобритания.

 

 

Сертификат за одобрение

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО 

 

Статут на съвет по качеството

Заинтересовани страни

Образователна дейност

Научно-изследователска дейност

Управление

Човешки ресурси

Процедура за постигане на приоритетни цели

Контекст на организацията

Вътрешен одит на организацията - формуляри

                Програма вътрешен одит

                Искане коригиращо-превантивно действие

                Доклад вътрешен одит

                ПК Вътрешен одит

Проведени одити

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение