ТАКСИ

Семестриални такси
Такса Стойност Възможност за връщане
Семестриална такса за обучение в Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма) 840 лв.  НЕ
Семестриална такса за обучение в Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма) 900 лв.  НЕ
Семестриална такса за обучение в Бакалавърски програми на английски език - за български граждани 1150 лв. НЕ
Семестриална такса за обучение в Бакалавърски програми на английски език - за граждани на ЕС 1150 €  НЕ
Семестриална такса за обучение в Бакалавърски програми на английски език - за граждани на страни извън ЕС 2000 €  НЕ
Семестриална такса за обучение в Магистърски програми на български език 900 лв.  НЕ
Семестриална такса за обучение в Магистърски програми на английски език - за български граждани 1250 лв.  НЕ
Семестриална такса за обучение в Магистърски програми на английски език - за граждани на ЕС 1250 €  НЕ
Семестриална такса за обучение в Магистърски програми на английски език - за граждани на страни извън ЕС 2500 €  НЕ
Годишна такса за обучение в Докторска програма – български граждани 3000 лв.  НЕ
Годишна такса за обучение в Докторска програма – чуждестранни граждани 3000 €  НЕ
Защита на докторска дисертация – български граждани 1200 лв.  НЕ
Защита на докторска дисертация – чуждестранни граждани 1200 €  НЕ

 

 

Административни такси
Такса Стойност Възможност за връщане
Конкурсен кандидат-студентски изпит -  бакалавърски програми 30 лв.  НЕ
Конкурсен кандидат-студентски изпит - магистърски програми 30 лв.  НЕ
Такса кандидатстване за докторска програма 50 лв.  НЕ
Депозит за запазване на място в курс за придобиване на професионална квалификация 100 лв.  НЕ
Единичен курс за професионална квалификация 200 лв.  НЕ
Придобиване на професионална квалификация 780 лв.  НЕ
Приравнителен курс – дистанционно обучение 80 лв.  НЕ
Индивидуален протокол за ликвидационна сесия 20 лв.  НЕ
Разрешаване на достъп до курс за студентите с удължен срок на обучение от дистанционната форма на обучение 50 лв.  НЕ
Издаване на Академична справка 30 лв.  НЕ
Издаване на Удостоверение за завършен курс 10 лв.  НЕ
Трето явяване на Държавен изпит 50 лв.  НЕ
Дипломиране 50 лв.  НЕ
Дубликат на Диплома 50 лв.  НЕ
Индивидуален план на обучение в дистанционна форма – даване достъп до допълнителен курс 225 лв.  НЕ
Индивидуален план на обучение в редовна и задочна форма – даване достъп до допълнителен курс 210 лв.  НЕ

Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми с 50%:

   - Инвалиди със степен на инвалидност 75% и кръгли сираци до 22 години за редовна форма на обучение

   - Членове на едно семейство - за втори и всеки следващ член (съпрузи, братя, сестри, родители и деца

Таксите се внасят по банковата сметка на МВБУ

 

 

 

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение