ТАКСИ

Семестриални такси:

1. За новоприетите студенти в първи курс на обучение в образователно квалификационни степени Бакалавър и Магистър -1100 лв.

2. Бакалавърска програма на английски език:

 - за български граждани - 1200 лв.

 - за граждани на ЕС - 1200 евро

 - за граждани на страни извън ЕС - 2000 евро

3. Магистърска програма на английски език:

 - за български граждани - 1300 лв.

 - за граждани на ЕС - 1300 евро

 - за граждани на страни извън ЕС - 2500 евро

4. Докторски програми  - Годишна такса за обучение:

 - за български граждани - 3200 лв.

 - за чуждестранни граждани - 3200 евро

 

Административни такси:

1. Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит - 30 лв.

2. Защита на докторска дисертация:

 - за български граждани - 1200 лв.

 - за чуждестранни граждани - 1200 евро

3. Приравнителен курс - дистанционно обучение - 80 лв.

4. Индивидуален план на обучение:

 - за допълнителен курс дистанционно обучение - 248 лв.

 - за допълнителен курс редовно и задочно обучение - 233 лв.

5. Индивидуален протокол за ликвидационна сесия - 20 лв.

6. Разрешаване на достъп до курс за студентите с удължен срок на обучение от дистанционна форма на обучение - 60 лв.

7. Академична справка - 30 лв.

8. Удостоверение за завършен курс - 10 лв.

9. Трето явяване на Държавен изпит - 50 лв. 

10. Дипломиране - 50 лв.

11. Дубликат на Диплома - 50 лв.

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение