ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Основни положения

 

МЕЖДУНАРОДНОТО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ (МВБУ) е независимо, политически необвързано, частно висше училище. Основано е през 1991 г. като Колеж по икономика и бизнесадминистрация, преобразуван в специализирано висше училище с решение на XXXIX Народно събрание от 25 юли 2002 г. Акредитирано е от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Учредители на МВБУ са "Българо-датски колеж по икономика и управление - АД" и Школата за търговско и стопанско управление”.

Обучението на студентите покрива изискванията на:

o образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър” в професионални направления Администрация и управление, Икономика и Туризъм

o образователна и научна степен „доктор”

Обучението в МВБУ се осъществява в трите форми – редовна, задочна и дистанционна, и по учебни програми на български и английски език.

От 2004 г. в Международното висше бизнес училище е внедрена и функционира успешно Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008.

Кампусът на МВБУ е разположен на територията на градовете Ботевград и София, което осигурява удобство и максимален достъп до целевите групи.

 

За контакти:

Ботевград 2140 ул. Гурко 14 

тел :+359 (0)723 688 12

факс :+359 (0)723 688 13

e-mail: info@ibsedu.bg

 

София 1407 ул. Винсент ван Гог 7 Център за дистанционно обучение /ЦДО/ 

тел :+359 (0)2 4001630 +359 (0)2 4001631

e-mail: doinfo@ibsedu.bg

 

Регистрация

Потребителите могат да ползват услугите на МВБУ като студенти или с регистриране на потребителски профил на сайта за онлайн кандидатстване  http://online.ibsedu.bg/, в зависимост от начина, по който използват тези услуги. Там, където е необходима регистрация, това е изрично указано. При регистрацията Потребителите въвеждат потребителско име, e-mail и парола, които са необходими за правилното функциониране на профила.

При извършване на плащане за платена услуга, потребителите въвеждат необходимата информация съгласно законовите изисквания.

Регистрирането на Потребител е безплатно.

Тези Общи условия са валидни за всички потребители, независимо дали са регистрирани или не. С използването на сайта или с избирането на отметката „Приемам Общите условия“, Потребителят декларира, че е съгласен с тези Общи условия за ползването услугите от МВБУ

 

Защита на личните данни

 Като администратор на лични данни МВБУ Ботевград прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните.

МВБУ предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. МВБУ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

 

Предоставяни услуги 

  1. Кандидатстудентска кампания (КСК).
  2. Кандидатстването и приемането на студенти се извършва на основание Закона за висшето образование
  3. Учебна дейност.

Студентите се обучават за придобиване на висше образование за образователно-квалификационни степени ”бакалавър“ или „магистър” след завършено средно или висше образование, съгласно условията на прием на специалността, по която се кандидатства

  1. Квалификация и преквалификация
  2. Курсове за квалификация и преквалификация

 

Плащания 

  1. Студентът е длъжен, в посочените по – долу срокове, да внася дължимата семестриална такса за обучение.
  2. Семестриалната такса се определя ежегодно от МВБУ, съобразно правилата на  учредителния му акт, но не може да надхвърля с 25 % таксата за всеки от семестрите през предходната учебна година

 

Таксата за обучение се внася по банкова сметка:

 

Международно висше бизнес училище

РАЙФАЙЗЕНБАНК

Офис Ботевград

IBAN: BG78RZBB91551089856718

SWIFTBIC:  RZBBBGSF

 

Семестриалната такса се внася преди началото на учебната година или съответния семестъра, както следва:

– Първи курс, зимен семестър – при записване на студента;

– Първи курс, летен семестър – до 31 януари на текущата учебна година;

– Втори, трети и четвърти курс, зимен семестър – до 30 септември;

– Втори, трети и четвърти курс, летен семестър – до 31 януари на текущата учебна година.

– В случай, че студентът изпадне в забава за заплащане на семестриалните такси в сроковете по чл. 16, той дължи неустойка за забава върху не внесените суми в размер на 0,5 % дневно, до окончателното им изплащане.

– В случай, че студентът не внесе учебна такса, съгласно чл.16 или не погаси задължението си за неустойка по чл.17, това е основание МВБУ да откаже да му завери съответния семестър и да не го регистрира за учебния процес.

 

Внесена такса за обучение не се възстановява от МВБУ:

– При преустановяване на обучението по вина на студента;

– При записан първи семестър на първи курс;

При преустановяване на курса на обучение след първи курс, по искане на студента, МВБУ му възстановява:

– 50 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило преди започване на обучението през този семестър;

– 25 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило до 30 дни след започване на обучението през този семестър;

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 15 работни дни от датата на подаване на молбата.

Студентите от всички форми на обучение заплащат такси за административно обслужване, съгласно Наредба за организация на учебния процес в Международно висше бизнес училище.

Достъпът до ползване на услугите на МВБУ става след получаване на дължимата сума по сметката на МВБУ.

  

Авторски права

 Всички материали на сайта (публикации, снимки, видео и др.) са под закрила на Закона за авторското право и не могат да бъдат копирани, изтегляни, възпроизвеждани, както и предоставяни на трети лица без изричното съгласие на МВБУ.

 

Приемат се плащания с:

Дата: 31.05.2018 г.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение