СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

       

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“

 финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

    

http://praktiki.mon.bg

 

Уважаеми студенти,

Започна проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Цели на проекта:

• да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН). Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.Регистрацията за участие в проекта (провеждане на практическо обучение, практика) е отворена за студенти, обучаващи организации и ментори на платформата на проекта.

Приемът на договори ще се извършва по следния начин:

1) Договори на обучаващи организации и ментори

Документи, които трябва да бъдат депозирани от страна на обучаващата организация:

• Договор за сътрудничество с Международно висше бизнес училище в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, надлежно попълнени и подпечатани, без дата и номер
• Списък на менторите, който се генерира от профила на организацията (при всяка настъпила промяна, този списък се генерира отново от системата и се предоставя на МВБУ)

Документите се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище на адрес:
гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 до г-жа Галя Керемидчийска, технически изпълнител на проекта, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. или се изпращат по пощата на същия адрес.

Договора се депозира не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата за започване на практическо обучение на студентите.
Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ след 10 работни дни след депозирането им на същия адрес при спазване на същото работно време или се изпраща по пощата за сметка на работодателя.

Документи, които трябва да бъдат депозирани от страна на ментора:

• Договор между Международно висше бизнес училище и ментора, който се генерира от системата на проект “Студентски практики - фаза 2” (3 (три) екземпляра на хартиен носител).
• Попълнена декларация за ментор, която може да свалите oт тук.

2) Договори на студенти

Документи, които трябва да бъдат депозирани от страна на студента:

• Договора, изцяло генериран онлайн през платформата на проекта https://praktiki.mon.bg/, в 3 (три) екземпляра надлежно попълнен и подписан лично от студента без дата и номер
• Декларацията по образец за спазването на обстоятелства, че студентът не е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с работодателя

Договора се предава на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемидчийска на адрес МВБУ, Център за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 в понеделник, сряда и петък от 10.00 до 12.00 ч., не по-късно от 10 работни дни до началото на практиката. Този срок е важен, за да се осигури време за обработка на договорите на студентите, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

За информация, следете официалната интернет страница на МВБУ-Ботевград, както и платформата на проекта.
За контакти:
Тел: 02/400 1631 – ЦДО на МВБУ
Галина Керемидчийска-технически изпълнител
BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“

gkeremedchiyska@ibsedu.bg

 

BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение