Информация за студeнти

 

                        

 

1. За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

2. Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия проект, един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

3. Студент може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, е прекратено правото на участие в проекта, поради доказано нарушение не може да провежда практика в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за включване в практическо обучение е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). При сключване на договор за практическо обучение, студентът подава декларация (по образец) за спазването на тези обстоятелства.

4. Практическото обучение, за което кандидатства студента, трябва да съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи по нарочно изготвена програма.

5. Всички започнали практически обучения по проекта трябва да приключат най-късно до 45 дни преди края на проекта. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

6. Студентът се регистрира на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва профила си в изградения в информационната система модул. Информацията за студентско положение (курс, специалност, професионално направление, форма на обучение в МВБУ ), посочена от студента при регистрацията, подлежи на проверка за достоверност от страна на висшето училище. При генериране на договора в информационната система студентът предоставя лични данни за статистически цели на Управляващия орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

7. Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция (позиции) по публикувана от обучаващата организация обява. Информационната система автоматично филтрира публикуваните от обучаващите организации обяви, като студентът може да кандидатства по обявите за позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучава в МВБУ.

8. Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка.

9. След одобрение от обучаващата организация, чрез информационната система студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция, включително в случаите, когато се обучава едновременно по повече от една специалност.

10. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. Менторът избира своите практиканти от одобрен от работодателя списък с кандидат-практиканти, които са потвърдили желанието за провеждане на практическо обучение в обучаващата организация. Студентът избира своя академичен наставник от списък с преподаватели от висшето училище, в което се обучава. Списъкът съдържа имена на тези преподаватели, които са регистрирани в информационната система, имат сключен договор с МВБУ и са посочили, че преподават в направлението, в което той се обучава.

11. За да участва в практическо обучение по проект „Студентски практики – фаза 2“, студентът трябва да има сключен договор (по образец) за провеждане на практическо обучение с висшето училище, в което се обучава. Договорът се генерира чрез информационната система на проекта.

12. Преди сключването на договора студентът трябва да изготви график за провеждане на практическото обучение, който се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник. Графикът трябва да съдържа разпределение по дати и часове на 240 астрономически часа в избран от студента период. Графикът не може да бъде разположен в повече от шест месеца, считано от избраната началната дата на практическото обучение, като практиката следва да приключи не по-късно от 45 дни преди края на проекта. Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни.

13. За сключването на договор за практическо обучение е необходима и програма за провеждане на обучението. Програмата се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище се сключва след потвърждението от страна на студента на участието в практиката, изготвяне и потвърждаване на графика, изготвяне и потвърждаване на програмата, избор и потвърждение от академичен наставник и наличен ментор.

14. Провеждането на практическото обучение се извършва при спазване на предварително изготвения график. Практикантът отразява ежедневно в информационната система участието си в практическото обучение. При обективна невъзможност да спазва графика си практиканта предварително заявява чрез информационната система промени в графика.

15. След провеждането на практическото обучение практиканта генерира финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система. Приключването на практиката финално се потвърждава от водещия функционален експерт или от определен от него функционален експерт, не по-късно от срока на договора на студента.

16. При успешно приключила практика, студентът получава от висшето училище удостоверение, подписано от представляващия висшето училище и подпечатано.

17. За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.

За консултация, моля вижте Ръководството за регистрация на студент: https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=4353


ВАЖНО:

1. Договори на студенти

Договора, изцяло генериран онлайн през платформата на проекта https://praktiki.mon.bg/, в три екземпляра надлежно попълнен и подписан лично от студента без дата и номер, заедно с декларацията по образец за спазването на обстоятелства, че студентът не е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с работодателя, се депозират на адрес МВБУ, Център за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7.
Договора се предава на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемедчийска в понеделник, сряда и петък от 10.00 до 12.00 ч., не по-късно от 10 работни дни до началото на практиката. Този срок е важен, за да се осигури време за обработка на договорите на студентите, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

Всички студенти следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото си обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“ при задължително спазване на всички действащи на територията на РБългария противоепидемични мерки във връзка с Covid-19 и указанията в тази връзка при посещение в сградата на Международно висше бизнес училище, посочени тук (https://ibsedu.bg/bg/article/459-mvbu-otvarya-vrati-za-poseshteniya-pri-spazvane-na-prevantivni-merki)

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение