Информация за обучаващи организации

                        

Информация за обучаващите организации може да бъде намерена на платформата на проекта https://praktiki.mon.bg/pages/infooo 

  1. За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество (по образец) с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика. 
  1. Данни на ментора (менторите), който (които) ще участва(т) в дейности по практическото обучение до края на проекта, се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора за сътрудничество. Списъка с менторите се генерира от профила на обучаващата организация и се предоставя в МВБУ. Този списък се генерира наново при всяка настъпила промяна в него и се предоставя в МВБУ. 
  1. Обучаващата организация предоставя договор с Международно висше бизнес училище, генериран от платформата на проекта в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, подписан и подпечатан от представляващия организацията или упълномощено от него лице. В договора не се посочва дата и номер. 
  1. Договора, заедно с изискуемите приложения (списък на менторите) и декларация по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище на адрес: гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемедчийска всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. или по пощата. 
  1. Договора се депозира не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата за започване на практическо обучение на студентите. 
  1. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ след 10 работни дни след депозирането им на същия адрес при спазване на същото работно време или се изпраща по пощата за сметка на работодателя.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение