Информация за мeнтори

                      

Информация за менторите от обучаващите организации може да бъде намерена на платформата на проекта: https://praktiki.mon.bg/pages/infomentor

1. Изискванията, на които следва да отговаря посочения от обучаващата организация ментор, са:


  • Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката.
  • Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.
  • Да притежава висше образование.
  • Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

2. Менторът сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с Международно висше бизнес училище, чиито студенти обучава в реална работна среда. Договорът (по образец. достъпен в информационната система на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“) се сключва преди началото на първата практика и след сключването на договор между обучаващата организация и висшето училище.

3. Договора на ментора в 3 (три) екземпляра на хартиен носител (без номер и дата), заедно с декларация по образец на МВБУ се депозира в сградата на Центъра за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище на адрес: гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемедчийска всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. или се изпраща по пощата.

4. Договора се депозира не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата за започване на практическо обучение на студентите.

5. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ след 10 работни дни след депозирането им на същия адрес при спазване на същото работно време или се изпраща по пощата за сметка на ментора.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение