Новини

22.10.2020

На 22.10.2020 г. беше проведена онлайн работна среща по проект „Приказката на килима”, на която взеха участие директорът на Музея на Понишавието в Пирот и членовете на екипа от страна на трите партньора.
Не срещата бяха обсъдени резултатите от работата по Дейност 1 до момента: набиране, обработка и анализ на информация за изготвяне на проучване на килимарските традиции и туристическия потенциал на трансграничния район; попълването на работните карти за събиране на снимков материал; подготвителна работа по изпълнение на част от другите дейности на проекта, предвидени в рамките на второто тримесечие.
Всеки от партньорите коментира в резюме подготовката на тръжните процедури и технически параметри във връзка с предстоящото им изпълнение.
Оживена дискусия предизвика канселираната работна среща с външни експерти, предвидена в края на месеца в гр. Ботевград. Бяха обсъдени варианти за протичане на всички работни срещи и обучения в онлайн формат и възможни промени в план-графика на второто тримесечие във връзка с усложнената обстановка около COVID-19.
В края на работната среща се включи д-р Татяна Димитрова, един от ключовите експерти по разработване на маркетинговите инструменти. Целта беше да се запознае с екипа и да добие представа относно основните параметри на предстоящата ѝ работа.
Срещата мина успешно и всеки един от партньорите пое конкретни ангажименти по изпълнение на текущите задачи по проекта.

Презентация среща 22.10.2020

 

 

08.09.2020

На 08.09.2020 г. се проведе онлайн среща, на която бяха обсъдени резултатите по проекта за първото тримесечие и текущите дейности, свързани с проучване на пазара, във връзка с предстоящите тръжни процедури. Срещата започна с кратко представяне на извършеното до момента от страна на координатора на проекта и продължи в дискусионен формат. Всеки от партньорите представи в резюме проучването на пазара във връзка предстоящи тръжни процедури за доставки и услуги, изрази мнение и даде своите препоръки и предложения. На срещата присъстваха ръководителя и координатора на проекта, директорите на двата музея, техническите асистенти, служители на двата музея и външен експерт, консултант към община Чипровци.

 

27.08.2020

Проведена онлайн работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за осъществяване на посещението в Чипровци или Пирот , предвидено за  началото на септември. Поради забавяне на авансовото плащане и извънредната обстановка във връзка с КОВИД-19 беше взето единодушно решение срещата да се отложи за второто тримесечие от изпълнението на проекта. Продължи дискусията по подготовката на тръжните досиета и беше засегнат въпроса с подготовката на първия междинен отчет. За целта двата партньора докладваха развитието по набирането на базова информация за изпълнение на част от дейностите, предвидени за следващото тримесечие. Участие взеха директорите на двата музея и екипа на проекта от страна на трите партньора.

 

20.08.2020

Проведена работа среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с предстоящите тръжни процедури и одобрения план (Project procurement´s plan), както и изпълнението на Плана за действие и предстоящите дейности за следващото тримесечие. Срещата мина в дискусионен формат с повече въпроси и разпределяне на оперативни задачи. Участие взеха директорите на двата музея и екипа на проекта от страна на трите партньора.

 

 

22.07.2020

Първа работна среща по проекта във вразка с разпределяне на задачи по изпълнение на Дейност 1. Участие взеха директорите на двата музея и екипа на проекта от страна на трите партньора. Бяха обсъдени въпроси, свързани с набирането на база данни и основна информация за трансграничния район. Беше представен и одобрен план за дейстиве за първото тримесечие. Обсъдиха се ролите, задълженията и отговорностите на членовете на екипа като всеки от партньорите се ангажира с оперативни задачи във връзка със стартирането на Дейност 1.

 

14.07.2020

Среща за стартиране на проекта

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение