Новини

28.04.2021

Широка обществена подкрепа получи Маркетинговата стратегия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион на Чипровци и Пирот 2021-2025г. Представители на местните власти, неправителствения сектор и артистичните среди от трансграничния регион изразиха единодушно мнение, че създаването на устойчив туристически продукт е един от механизмите за възраждането на трансграничния район и подем в икономическото му развитие. Начинът това да се осъществи е чрез обвързване на нематериалното наследство и туризма, насърчаване на предприемачеството сред местните занаятчии, обучение на музейните служители за маркетиране на създадения продукт, както и прилагане на концепцията на креативния туризъм.

Всички те се обединиха около тезата, че превръщането на трансграничния район на Чипровци и Пирот в атрактивна туристическа дестинация, е свързано с изпълнението на петте основни стратегически приоритета, формулирани в маркетинговата стратегия, а именно: ефективно управление на туристическата дестинация и развитие на партньорства със заинтересованите страни; развитие на туристическия продукт – диверсификация на продукта и създаване на разнообразна продуктова гама; подобряване на условията за развитие на туризма и достъпността на средата; създаване на туристически бранд на дестинацията; маркетиране на туристическия продукт.

Постигането на стратегическите цели и приоритети е заложено в маркетинговият план за устойчиво развитие на туризма и управление на туристическия продукт в трансграничния регион, като за целта са разработени конкретни мерки, които да бъдат изпълнени в 5-годишен средностратегически период.

 

 

24.04.2021

Успешно стартира заснемането на 7-минутния филм "Приказката на килима" в Пирот. Снимките ще продължат и през следващите няколко дни, първо в района на Пирот, а след това и в Чипровци. Огромна благодарност за оказаната помощ на директорите и служителите от двата музея, благодарение на които снимането се превръща в приказка, изразиха от снимачния екип.

Създаването на мултимедиен продукт с тема “Приказката за килима” за трансграничния район Чипровци – Пирот е най-ефективният маркетингов ход на двете дестинации към брандово изграждане и позициониране, към широко популяризиране на тяхното културно и природно богатство и на предлаганите от тях сега и в бъдеще туристически продукти. Готовият филм ще има и функцията на катализатор на интереса към двете дестинации, който може да бъде измерен чрез вторични показатели като брой гости и брой реализирани нощувки в местата за настаняване в трансграничния район, както и с увеличаване на интереса към килимите от района (реализирани повече продажби, потребление на повече продукти, свързани с тях). Районът разполага със създадена туристическа база от по-нисък клас (до 3 звезди), но въпреки това тя се ползва с добро име. Разнообразните природни условия и ресурси позволяват развитието на конкурентен и самобитен целогодишен туристически продукт, но на този етап основно две са причините за неразвит пълноценен продукт – няма достатъчно маркетингови усилия за стимулиране на развитието на туризма и липсват достатъчно атракции и тематични продукти, свързани с идентичността на дестинацията. За устойчивото развитие на туризма в региона на Чипровци и Пирот е важна високата конкурентност на продукта (чрез брандово изграждане и управление на развитието на бранда, високо качество на услугите и връзка между бранда и продукта), опазване на зелената система на района, инвестиране и подобряване на настанителната база, още тематични атракции.

 

16.04.2021

На 16 април 2021 година се проведе онлайн IХ-та Международна конференция за устойчиво развитие и туризъм, организирана от Факултета по мениджмънт в туризма и търговията, гр. Тимишоара, Румъния.

По време на конференцията д-р Десислава Алексова, ръководител на проекта "Приказката на килима" представи доклад на тема "Устойчиво развитие на община Чипровци с нейните килимарски традиции, като туристическа дестинация". Проучванията в доклада са свързани с изследвания на автора и включват част от междинните резултати по проекта "Приказката на килима“.

Презентация

 

 

 

16.04.2021

На 15 и 16 април 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Музеят на Понишавието - Пирот. В първият ден от срещата беше представена средносрочната маркетингова стратегия, която ще послужи като основа за утвърждаването на трансграничния район като туристическа дестинация и маркетирането на новият туристически продукт, създаден по проекта „Приказката на килима“. В обсъждането на стратегията се включиха активно преподаватели от Международно висше бизнес училище, външните експерти, които разработиха методологическото ръководство по проекта и проведоха 5-дневните обучения, както и част от експертите, ангажирани с разработването на маркетинговите инструменти.

Участниците в срещата се обединиха, че основната стратегическа цел се фокусира върху превръщането на трансграничния район на Чипровци и Пирот в атрактивна туристическа дестинация. Бяха формулирани и следните специфични цели: Специфична цел 1: Устойчиво развитие на туризма в трансграничния район; Специфична цел 2: Създаване на конкурентен туристически продукт, свързан с килимарските традиции; Специфична цел 3: Таргетиране на целевите аудитории и ефективен маркетинг на туристическия продукт. Постигането на стратегическите цели е заложено в маркетинговият план за устойчиво развитие на туризма и управление на туристическия продукт в трансграничния регион, като за целта са разработени конкретни мерки, които да бъдат изпълнени в 5-годишен стратегически период.

Втората част от срещата премина в представяне на туристическия потенциал на района на Пирот и възможностите за предлагане на комплексен туристически продукт с акцент върху килимарските традиции. Мила Панайотович представи накратко възможностите, които предоставя региона, а експертите изказаха мнения относно степенуването им по атрактивност и комбинирането им в разнообразни туристически продукти. Бяха направени конкретни предложения във връзка с предстоящите снимки на филма в Сърбия, изготвянето на брошурата и сайта по проекта.

Работната среща завърши със заключителна дискусия, насочена към обсъждане изпълнението на предстоящите работни задачи по дейности 3, 4 и 5. В дискусията се включиха активно, както директорите на двата музея и членовете на екипа по проекта, така и преподавателите от МВБУ и част от външните експерти.

Презентация

работна среща Приказката на килима

11.03.2021

В края на февруари и на началото на март 2021 г. бяха проведени две 5-дневни обучения, насочени към креативен туризъм и създаване на нов трансграничен туристически продукт по проекта "Приказката на килима". Обученията бяха насочени към директорите на музеите, музейните служители и местни занаятчии от района на Чипровци и Пирот. Бяха проведени и две двудневни работни срещи в онлайн формат, насочени към разработване на концепцията на новия туристически продукт "Приказката на килима" и споделяне на добри практики по европейски проекти от района на Правец и Ботевград. В резултат на проведените обучения и извършената експертна дейност стартираха демонстрации за тъкане на килими в двата музея - Исторически музей Чипровци и Музеят на Понишавието в Пирот. В рамките на 120 дни туристите ще могат да се докоснат до съхранените килимарски традиции и да участват в демонстрациите, които се провеждат.

Проведените обучения, работни срещи и демонстрации са в рамките на проект "Приказката на килима: създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци чрез техните споделени килимарски традиции". Водещ партньор е Международно висше бизнес училище, а ръководител на проекта д-р Десислава Алексова. Проектът се изпълнява в партньорство с Исторически музей - Чипровци и Музеят на Понишавието – Пирот.

 

Обучение-демонстрация Чипровци

 

Обучение-Пирот Килимарство

 

Работна среща "Приказката на килима" 03.2021

 

10.03.2021

На 9 и 10 март 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Международно висше бизнес училище. На срещата бяха поканени външни експерти, които взеха участие в проучванията до момента, както и представители на Исторически музей Ботевград и Исторически музей Правец, които споделиха свой опит и добри практики. От Исторически музей Правец представиха кратка презентация на техен проект, работещи решения и предизвикателства в областта на маркетинга на туризма. Презентацията предизвика оживен дебат, в който се включиха със свои идеи представители на местни сдружения от района на Чипровци, както и членовете на екипа по проекта.

 

8.03.2021

В периода 04-08 март 2021 г. се проведе успешно 5-дневно онлайн обучение, насочено към директора и служителите на Исторически музей - Чипровци и местни занаятчии. Основните теми през първите два дни бяха с свързани с възможностите на дигиталния маркетинг, създаване и управление на маркетингови инструменти; копирайтинг и работа с инфруенсъри. Важни акценти следващите дни бяха организирането и провеждане на събития, арт работилници, презентационни умения и представяне на добри практики от страната и чужбина. Основният фокус беше насочен към креативния туризъм и това по какъв начин двата музея да организират, предлагат и разпространяват своите услуги и продукти, съобразно съвременните тенденции на туризма и изискванията на целевите аудитории. Константин Занков – експерт по туризъм и дигитален маркетинг беше основният лектор, който подготви интригуващи презентации и разнообразна гама практически задачи. В обучението се включи и доц. д-р Румен Драганов, който наблегна върху ролята на креативния туризъм и представяне на работата с разработеното по проекта методологическо ръководство. Двете обучения преминаха при засилен интерес, интеактивно участие на участниците и оживени дискусии по практически казуси.

 

 

1.03.2021

На 1 и 2 март 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”. Целта беше обсъждане сред широк кръг участници на концепцията на новия туристически продукт и създаване на единна визия на проекта, въз онова на която ще бъдат разработени маркетиговите инстументи и съдържанието на мултимедия. На срещата взеха участие преподаватели и експерти от МВБУ, участниците от екипа по проекта, директорите на двата музея и външни експерти. По време на следобедната сесия г-н Константин Занков представи изработеното методологическо ръководство, изводи и препоръки от проведеното през миналата седмица оналйн обучение. Срещата протече при изключителен интерес от страна на участниците, а обсъжданията предизвикаха оживени дискусии.

 

 

28.02.2021

От 24-ти до 28-ми февруари беше проведено е 5-дневно обучение в онлайн формат за партньорите по проекта в Пирот. Той беше фокусиран върху практическите средства и методи за популяризиране на работилниците за производство на килими като туристически обекти и превръщането им в действителни добавящи стойност носители на туристическия продукт. Обърнато е внимание и на възможностите за повишаване на осведомеността относно уникалните традиции в производството на килими, залегнали в основата на цялата инициатива, предмет на настоящия проект, както и върху техния трансграничен характер, като средство за реклама на новия туристически продукт. Основните акценти включват дигиталния маркетинг и популяризирането на концепцията за новия туристически проект.

 

 

18.02.2021

На 18.02.2021 г. се проведе организационна срещата по проекта "Приказката на килима", на която бяха обсъдени текущи и предстоящи дейности. Акцентът беше върху предстоящите обучения на занаятчии и музейни служители от трансграничния регион. На срещата взе участие и Константин Занков - собственик и управител на "Травел майнд" ЕООД, който ще бъде и един от лекторите. Г-н Занков представи накратко концепцията на двете обучения и постави някои организационни въпроси, след което срещата продължи с темите за концепцията на новият туристически продукт в трансграничния регион "Приказката на килима" и провеждането на уъркшопите в двата музея. Членовете на екипа се поздравиха за успешната работа до момента и се уточниха в началото на следващия месец да проведат онлайн среща в по-широк формат, на която да поканят външни експерти и да представят резултатите до момента.

 

28.01.2021

На 28.01.2021 г. беше проведена онлайн работна среща по проект „Приказката на килима”, на която взеха участие директорите на Исторически музей - Чипровци и на Музеят на Понишавието в Пирот, както и всички членове на екипа от страна на трите партньора. По-късно се присъедини и г-жа Мая Йованович от Секретариата в Ниш.
Не срещата бяха обсъдени отчитането на първото шестмесечие по проекта, организацията и изпълнението на предстоящите обучения по Дейност 2, като и стартирането на килимарските демонстрации в двата музея и разработването на мултимедийното съдържание по Дейност 3. Партньорите от Музея на Понишавието, които вече стартираха демонстрациите по килимарство, споделиха своя опит до момента.
Оживена дискусия предизвикаха дебатите относно възможностите за провеждане на Фестивала на килима в Чипровци и Дните на Чипровци в Пирот по време на усложнената обстановка около COVID-19. Г-жа Йованович даде ценни съвети и предложи различни варианти, които да бъдат обсъдени детайлно по-нататък, в зависимост от ситуацията.
Срещата мина успешно и всеки един от партньорите пое конкретни ангажименти по изпълнение на текущите задачи по проекта: изготвяне на текстове за аудиогайдове, изпълнение на оперативни задачи, свързани с разработването на маркетинговите инструменти по Дейност 5, организационни задачи във връзка с предстоящите обучения и др.

  

14.12.2020

На 14.12.2020 г. се проведе работна онлайн среща, на която бяха обсъдени резултатите по проекта за първото шестмесечие и текущите дейности, свързани с изготвянето на междинния отчет. На срещата присъстваха директорът на Музея на Понишавието – Пирот, ръководителя на проекта и техническите сътрудници на трите партньора, които докладваха относно протичането на тръжните процедури и сключените договори до момента. Проведе се кратка дискусия относно условията на COVID-19 и по какъв начин ще повлияят за цялостната реализация на проекта.

Презентация среща 14.12.2020

 

 

22.10.2020

На 22.10.2020 г. беше проведена онлайн работна среща по проект „Приказката на килима”, на която взеха участие директорът на Музея на Понишавието в Пирот и членовете на екипа от страна на трите партньора.
Не срещата бяха обсъдени резултатите от работата по Дейност 1 до момента: набиране, обработка и анализ на информация за изготвяне на проучване на килимарските традиции и туристическия потенциал на трансграничния район; попълването на работните карти за събиране на снимков материал; подготвителна работа по изпълнение на част от другите дейности на проекта, предвидени в рамките на второто тримесечие.
Всеки от партньорите коментира в резюме подготовката на тръжните процедури и технически параметри във връзка с предстоящото им изпълнение.
Оживена дискусия предизвика канселираната работна среща с външни експерти, предвидена в края на месеца в гр. Ботевград. Бяха обсъдени варианти за протичане на всички работни срещи и обучения в онлайн формат и възможни промени в план-графика на второто тримесечие във връзка с усложнената обстановка около COVID-19.
В края на работната среща се включи д-р Татяна Димитрова, един от ключовите експерти по разработване на маркетинговите инструменти. Целта беше да се запознае с екипа и да добие представа относно основните параметри на предстоящата ѝ работа.
Срещата мина успешно и всеки един от партньорите пое конкретни ангажименти по изпълнение на текущите задачи по проекта.

Презентация среща 22.10.2020

 

 

08.09.2020

На 08.09.2020 г. се проведе онлайн среща, на която бяха обсъдени резултатите по проекта за първото тримесечие и текущите дейности, свързани с проучване на пазара, във връзка с предстоящите тръжни процедури. Срещата започна с кратко представяне на извършеното до момента от страна на координатора на проекта и продължи в дискусионен формат. Всеки от партньорите представи в резюме проучването на пазара във връзка предстоящи тръжни процедури за доставки и услуги, изрази мнение и даде своите препоръки и предложения. На срещата присъстваха ръководителя и координатора на проекта, директорите на двата музея, техническите асистенти, служители на двата музея и външен експерт, консултант към община Чипровци.

Презентация среща 08.09.2020

 

 

27.08.2020

Проведена онлайн работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за осъществяване на посещението в Чипровци или Пирот , предвидено за  началото на септември. Поради забавяне на авансовото плащане и извънредната обстановка във връзка с КОВИД-19 беше взето единодушно решение срещата да се отложи за второто тримесечие от изпълнението на проекта. Продължи дискусията по подготовката на тръжните досиета и беше засегнат въпроса с подготовката на първия междинен отчет. За целта двата партньора докладваха развитието по набирането на базова информация за изпълнение на част от дейностите, предвидени за следващото тримесечие. Участие взеха директорите на двата музея и екипа на проекта от страна на трите партньора.

Презентация среща 27.08.2020

 

 

20.08.2020

Проведена работа среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с предстоящите тръжни процедури и одобрения план (Project procurement´s plan), както и изпълнението на Плана за действие и предстоящите дейности за следващото тримесечие. Срещата мина в дискусионен формат с повече въпроси и разпределяне на оперативни задачи. Участие взеха директорите на двата музея и екипа на проекта от страна на трите партньора.

Презентация среща 20.08.2020

 

 

 

22.07.2020

Първа работна среща по проекта във вразка с разпределяне на задачи по изпълнение на Дейност 1. Участие взеха директорите на двата музея и екипа на проекта от страна на трите партньора. Бяха обсъдени въпроси, свързани с набирането на база данни и основна информация за трансграничния район. Беше представен и одобрен план за дейстиве за първото тримесечие. Обсъдиха се ролите, задълженията и отговорностите на членовете на екипа като всеки от партньорите се ангажира с оперативни задачи във връзка със стартирането на Дейност 1.

 

 

 

14.07.2020

Среща за стартиране на проекта

Презентация среща 14.07.2020

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение