Интeлигeнтни умeния за „по-интeлигeнтни градовe“ (Skills4Cities)

Международно висше бизнес училище е партньор по иновативен европейски проект за определяне и сертифициране на компетенции, необходими за управлението и администрацията на „интелигентни градове“.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Програма: ERASMUS + КA2

Продължителност: 02.11.2020 г. - 01.11.2022 г.

Водещ партньор: Клъстер София град на знанието, България  

Партньори: ARIES Transilvania, Международно висше бизнес училище, България, IDEC, ECQA GmbH  и GAIA.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Новата ера в развитието на „интелигентните градове“ изисква специалисти с нови или надградени компетенции. Компетенциите за „интелигентни градове“ са специфични, идентифицируеми, определяеми и измерими знания, умения, способности и/или други професионални характеристики. Те са необходими на експертите от общините и свързаните с тях институции, за да се осъществяват успешно дейностите по управление на „интелигентни градове“. Без съмнение, с оглед на навлизащите технологии и активната дигитална трансформация на градовете, градското управление изисква комплекс от нови компетентности, които традиционните образователни системи предлагат твърде фрагментирано и недостатъчно.

Целева група:Експерти, които да работят по проекти за развитие на „интелигентни градове“. Това могат да бъдат членове на градската и областната администрация и други професионалисти, работещи за подобряване на градската среда: архитекти, инженери и техници в сферата на градското планиране и прилагането на технологични решения.

Цели:Основните цели на проекта Skills4Cities са създаването на карта на компетентностите, която ще служи за еталон за мениджъри и експерти в областта на „интелигентния град“, както и формулиране на учебна програма с конкретни учебни материали за придобиване на умения за ефективно управление на „интелигентни градове“.

Проектът, който се реализира през 2021 и 2022 г. с участието на 60 организации, е част от европейската програма Еразъм+ в ключова дейност KA-2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (дейност КА202 – стратегически партньорства в Европа за професионална и образователна подготовка).

Проектът Skills4Cities е структуриран в 2 фази:

ФАЗА 1: Определяне на Комплект компетентностна рамка за интелигентен град: Карта на компетентностите на интелигентния град; Рамка на референтни компетенции; Учебни програми за ПОО; Ръководство на потребителя.

ФАЗА 2: Насоки за валидиране на компетентностите за администрация на интелигентен град: основните характеристики на валидирането ще бъдат изяснени и референтните фази ще се прецизират. По същия начин Правилата за сертифициране на ролите в интелигентния град ще бъдат установени. В тази част от проекта ще бъдат дефинирани процесът на изпитване, сертификация и припознаване на придобитите компетенции по време на обучението на целевите групи.

Методологията за изпълнението на проекта е следната: партньорските организации ще работят заедно, но всяка от тях отговаря за създаването на поне 1 от проектните резултати в зависимост от експертизата си. Всеки от проектните резултати и неговите компоненти ще бъдат изпитани и оценени според общите правила за осигуряване на качеството. Всички компоненти ще се изпитват и оценяват с участието на представители на асоциираните партньории фокус групи от целевите ползватели.

След реализацията на проекта се предвижда повишаване на запознатостта относно новите роли на градската администрация по въпросите и предизвикателствата на „интелигентните градове“. С повишаването на компетенциите на човешкия ресурс в градовете се очаква и увеличение на ефективността при управлението на публичния сектор. Това ще бъде постигнато след провеждане на сертифицирано обучение. Обучението ще бъде съставено на основата на новата матрица на компетенциите, обучителния план и материалите, създадени в рамките на проекта. Планира се референтната компетентностна рамка и механизмите за оценка на експертите по „интелигентни градове“ да бъдат свързани с националната и европейската квалификационни системи и да бъдат припознати в международен план.

Повече информация може да намерите тук: https://www.skills4cities.eu/

skills4cities-ibs

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение