ПЛАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ (2022-2026)

 

ПЛАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ (2022-2026)

Съгласно въведените критерии за легитимност и условия за финансиране на проекти по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации - Хоризонт Европа, от началото на 2022 г., всички научноизследователски организации (RPO), включително висши училища, организации за финансиране на научни изследвания (RFO) и други публични органи от държавите-членки на ЕС и асоциираните страни, трябва да имат въведен План за равнопоставеност на половете (GEP). На 30 март 2022 г., Академичният съвет прие План за равнопоставеност на половете (GEP) за периода 2022-2026, с което МВБУ се нареди сред първите висши училища в България, въвели такъв план. Планът е създаден и ще се изпълнява в съответствие с Ръководство за прилагане на Планове за равнопоставеност на половете (GEAR Tool), разработено от Европейския институт за равнопоставеност на половете (EIGE) и идентифицираният набор от градивни елементи за ефективност, посочен от Европейската Комисия.

ПЛАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ

 

Полезни връзки:

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2022

Европейски институт за равнопоставеност на половете (EIGE)

Ръководство на Хоризонт Европа относно планове за равнопоставеност на половете

Европейска Комисия, Генерална дирекция за научни изследвания и иновации, Иновации свързани с пола 2: как приобщаващите анализи допринасят за научните изследвания и иновациите: Преглед на политиките

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение