Новини

БЪЛГАРСКИ И ЛИТОВСКИ УЧЕНИ ПРОУЧВАТ ГЛОБАЛНИТЕ ВЕРИГИ ЗА ПО-ДОБРА РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Екип на Международно висше бизнес училище, в партньорство с учени от Литва, проучва глобалните вериги за добавена стойност. Проектът е „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“ с ръководител доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021г.

В продължение на три години ръководителите на работните пакети (проф. Теодора Георгиева, проф. Ирина Цакова и доц. Недка Гатева), учени, докторанти и студенти от МВБУ, ще работят заедно с доц. д-р Vita Juknevičienė от Šiauliai Academy, Vilnius University, Литва, по анализи на националните и международна икономика. Ще подготвят публикации и препоръки за бизнеса, свързани с актуалната тема за връзката между географската локация, секторна принадлежност и иновационен потенциал в глобалната верига на производство, разпространение и търговия. Проектът цели да изследва и подкрепя развитието на високотехнологичния и нискотехнологичен сектор, опериращи на територията на България, да разпространи добрите практики и опит от Литва.

„В световен мащаб се инвестират значителни средства за научни изследвания и иновации. Иновационният потенциал, обаче, традиционно се изследва на национално равнище. Анализиран през призмата на глобалните вериги за добавяне на стойност, ще се подскажат нови възможности в подкрепа на националната и регионалната конкурентоспособност. Контролът върху веригата подпомага глобалните лидери да създадат нови възможности за местните производители“, каза доц. Георгиева. Тя подчерта, че кризата с COVID-19 е породила дискусии между различните индустрии и държави по самите вериги относно ролята на глобалните вериги за добавяне на стойност при управлението на рисковете и пазарните „шокове“.

Проектът ще търси решения на новите проблеми по темата и ще предложи перспективи.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение