Организационeн комитeт

 

Председател:

Проф. д-р Лалка Борисова 

 

Гл. ас. д-р Гергана Рашкова

Гл. ас. д-р Юлиян Велков

Гл. ас. д-р Цветелина Ненкова

Гл. ас. д-р Десислава Алексова

Димитър Димитров

Анелия Монева

Галина Керемедчийска

Маргарита Любомирова

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение