Важни дати

 

 

31 март 2023 – изпращане на резюме

7 април 2023 – одобряване на резюме

30 април 2023 – изпращане на разширено резюме/доклад (една стандартна страница, шрифт Times New Roman, размер 12pt, разредка 1,5)

 

18-20 май 2023 – провеждане на конференцията

 

30 май 2023 – изпращане на окончателен текст на доклада

20 юни 2023 – приключване на рецензентска процедура / уведомяване на авторите 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение