Важни дати

Краен срок за получаване на заявки и резюмета: 14.02.2020 г.

Потвърждение на участие: 21.02.2020 г.

Краен срок за изпращане на доклади: 10.03.2020 г.

Краен срок за заплащане на такси: 20.03.2020 г. (в деня на конференцията, фактури се издават при поискване)

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение