Такси

 

Участие в работата на конференцията с доклад – EUR 60.

 

Доклади, които не са представени в рамките на конференцията, няма да бъдат публикувани!

 

Сметка за превеждане на таксите:

банкова сметка в ЕВРО: IBAN: BG66RZBB91551489856707 

банкова сметка в ЛЕВА: IBAN: BG78RZBB91551089856718

 
банков код: SWIFT  BIC: RZBBBGSF

Райфайзенбанк, офис Ботевград

Основание: участие в конференция на МВБУ, име на участника, институция/компания

 

Фактурите се издават в деня на регистрацията и се изпращат онлайн на посоченият е-мейл адрес в регистрацията.

 

Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение