Изисквания за доклади и рeзюмeта

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат с Microsoft Office. Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е 15 страници.

Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0 мм.

ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Bold, Alignment: Centered; First line: 0мм.

ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат като в образеца на български език - през 1 празен ред.

АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: анотацията (ABSTRACT) в обем до 10 реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10мм; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори - КЕУWORDS) - Font: Times New Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10мм. И двата елемента са с отстъп 10 мм вляво и вдясно от рамката, ограничаваща основния текст.

ОСНОВЕН ТЕКСТ

Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10мм; Alignment: Justified; междуредово разстояние - Single.

Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат интегрирани в текста и да имат под тях номерация и наименование (центрирано).

Формулите да имат подравнена вдясно от тях номерация - с цифри в малки скоби ( ).

Литературата, цитирана в текста, се дава в края на доклада и не се номерира. Авторите се цитират с фамилия и година на публикуваната работа. Пример:

Петров, И. 2005. Нови методи за определяне на ... Проблеми на труда, 5: 23-31.

Scott, A. 2004 Problems of Entrepreneurship and Innovation Management, 18 (2): 7-16.

Адресите за кореспонденция се изписват след последната страница като се посочват трите имена на авторите, академична длъжност, научна степен, научна организация.

Докладите се изпращат на e-mail адрес: conference@ibsedu.bg

Максималният брой доклади, с които може да участва един автор, включително в съавторство, е два.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение