Обучeниe в образоватeлна и научна стeпeн ДОКТОР

Докторантите в докторските програми на Международно висше бизнес училище трябва да:

 • се интересуват от успешна кариера
 • са силно мотивирани да учат
 • могат да работят самостоятелно
 • могат да вземат решения
 • да искат да са част от динамична изследователска среда.

Ако виждате себе си в горните пет точки, вижте условията за кандидатстване в конкурса.

 

Образователно-научната степен „Доктор“ ще Ви предложи голям набор от възможности за бъдещото Ви развитие в академична работна среда. Тук ще придобиете безценен опит и изследователски умения.

 

Като докторант в МВБУ ще получите:

 • атрактивни и съвременни докторски програми
 • компетентно и задълбочено академично ръководство от преподаватели с международен опит
 • опит като университетски преподавател
 • възможност за провеждане на част от образованието си в чужбина
 • редовна оценка на Вашите постижения
 • ясна формулировка на нашите изисквания към докторантите.

 

С цел да Ви предоставим повече възможности и да Ви улесним максимално, обучението на докторанти се осъществява в четири форми на обучение:

 • редовна – до 3 години
 • задочна – до 4 години
 • самостоятелна – до 3 години
 • дистанционна – до 4 години.

 

МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация да осъществява обучение в образователна и научна степен „доктор” по научните специалности:

 • Администрация и управление (бизнесадминистрация) по професионално направление 3.7 „Администрация и управление"
 • Икономика и управление (индустрия ) по професионално направление 3.8 „Икономика"
 • Икономика и управление (туризъм) по професионално направление 3.9 „Туризъм"

 

Полезни връзки:

Виртуален информационен център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение