Допусканe

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър”.

Приемът в редовна, задочна и самостоятелна форма на докторските програми се осъществява с конкурс, който се обявява

-          в „Държавен вестник“,

-          в уебсайта на Международно висше бизнес училище.

 

Конкурсите традиционно се обявяват през месец май всяка година, но се допускат и по друго време на годината.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение