Докумeнти за кандидатстванe

В срок от два месеца след обявлението в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

  • Заявление за обучение в докторска програма - моля изтеглете от тук
  • Автобиография
  • Копие на диплома за завършено висше образование, степен магистър
  • Сертификат за компютърни умения
  • Сертификат за владеене на чужд език
  • Списък с научни трудове по научната специалност
  • Документи за регистрирани обекти на интелектуалната собственост
  • Препоръки от лица, хабилитирани по научната специалност.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение