Конкурс

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на докторанти, в съответствие с Решение № 241 от 25 април 2019 г. на Министерски съвет за учебната 2019/2020 г.:

  • в професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес администрация)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма;
  • в професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма;
  • в професионално направление 3.9. Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“  – 1 редовна форма и 1 задочна форма.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 13 от 14.02.2020 г.

Справки и подаване на документи – Ботевград,  ул. Гурко №14, тел. 0723 68812.

 

Приемът на докторантите в докторските програми на Международно висше бизнес училище се осъществява с конкурс. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия.

Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо).

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение