Конкурс

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на докторанти, в съответствие с Решение № 9 от 27 юли 2022 г. на Академичния съвет за учебната 2022/2023 г.:

  • в професионално направление 3.7 Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес администрация)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма;
  • в професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма;
  • в професионално направление 3.9 Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“  – 1 редовна форма и 1 задочна форма.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи:

  • Ботевград,  ул. Гурко №14, тел.: 0723 68812;
  • София – ул. "Винсент ван Гог" 7, Център за дистанционно обучение, тел.: 02 400 16 30

 

Извадка от Неофициален раздел на ДВ, бр.74 от 16.09.2022 г. 

 

Приемът на докторантите в докторските програми на Международно висше бизнес училище се осъществява с конкурс. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия.

Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо).

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение