Конкурс

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на докторанти в съответствие с Решение № 11 от 29 юли 2020 г. на академичния съвет за учебната 2020/2021 г.: в професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес администрация)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма; в професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма; в професионално направление 3.9. Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“ – 1 редовна форма и 1 задочна форма, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи: Ботевград, ул. Гурко № 14, тел.: 0723 68812; София – ул. Винсент ван Гог № 7, Център за дистанционно обучение, тел.: 02 400 16 31.

Извадка от Неофициален раздел бр.73 от 2020г., бр.73 г. на ДВ

 

Приемът на докторантите в докторските програми на Международно висше бизнес училище се осъществява с конкурс. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия.

Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо).

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение