Конкурс

Приемът на докторантите в докторските програми на Международно висше бизнес училище се осъществява с конкурс. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия.

Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо).

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение