ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

В силно глобализиращата се среда на технологични и информационни промени, придобитите знания и умения се нуждаят от постоянно актуализиране и надграждане. В Международното висше бизнес училище подкрепяме ученето през целия живот и предлагаме разнообразни по брой и форма курсове обучения.

Центърът за продължаващо обучение  предлага специализирани, практически ориентирани обучения - програми, курсове, семинари, работа в групи, индивидуални консултации, предназначени да повишат знанията на мениджърите както в частния, така и в публичния сектор, да разширят и надградят професионалните квалификации и индивидуални умения на желаещите от всички възрасти да придобиват нови знания и компетенции.

Успешното управление изисква непрекъснато обучение. Ние Ви предлагаме сертифицирани образователни програми, разнообразие от курсове, семинари, индивидуални обучения и консултации, конференции и събития със съвременно академично и бизнес съдържание, за придобиване на допълнителни квалификации и компетенции в областите:

 •           Бизнес финанси
 •           Бизнесадминистрация
 •           Данъчно облагане и управление
 •           Музикален бизнес
 •           Счетоводство и одитинг
 •           Туризъм
 •           Управление на информацията
 •           Управление на проекти
 •           Управление на публичния сектор
 •           Управление на сигурността

 

Всички наши обучения са със съвременно практическо приложение в реалната бизнес среда. Предлагаме гъвкави форми на обучение: индивидуална, групова, редовно обучение, дистанционно, интензивни курсове, летни училища.

Обученията се извършват в отлично оборудваните ни учебни центрове и зали в София и в Ботевград, а също на място във фирми и организации.

След успешно завършване на обучението, обучаваните получават документи за квалификация, одобрени от Министерството на образованието и науката и съгласно Европейската квалификационна рамка.

В структурата на Международно висше бизнес училище съществува лицензиран център за професионално обучение, притежаващ лицензия № 200612350, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение за извършане и удостоверяване на професионално обучение по следните професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение:

 • Професия „Продавач – консултант“, специалност „Продавач – консултант“
 • Професия „Счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“
 • Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“
 • Професия „Касиер“, специалност „Касиер“
 • Професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“
 • Професия „Офис – секретар“, специалност „Административно обслужване“
 • Професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“
 • Професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“
 • Професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“
 • Професия „Сервитьор – барман“, специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“

 

Успешно завършилите професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация /Образец 3-54 на МОН/.

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение за професионално обучение /Образец 3-37 на МОН/.

Ние вярваме в продължаващото обучение и ученето през целия живот.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение