Курсовe

В Международното висше бизнес училище подкрепяме ученето през целия живот и предлагаме разнообразни по брой и форма курсове.

Краткосрочните еднодневни или двудневни курсове предлагат практическо и съвременно обучение, което може да използвате веднага в своя бизнес. Те дават нови знания или повишаване и осъвременяване на уменията, без да се отделя време за продължително учене. Краткосрочните курсове се предлагат в различни форми: дневни и/или вечерни класове, през уикенда, дистанционни.

Дългосрочните курсове и летните училища предоставят допълнителни възможности за придобиване на компетенции в нови области, различни от тези, в които работите.

Интензивните обучения са подходящи за работещи професионалисти и мениджъри.

 

Еднодневните и двудневните семинари на МВБУ са в областите:

 • Бизнес финанси
 • Бизнесадминистрация
 • Данъчно облагане и управление
 • Счетоводство и одитинг
 • Туризъм
 • Управление на проекти

 

Индивидуални и корпоративни обучения

Центърът за продължаващо обучение на МВБУ организира курсове и програми в редица области и организации в частния и публичния сектор. Те са индивидуално разработени съвместно с клиента, гъвкави и съобразени специално с нуждите на бизнес организациите и работещите в тях. Компаниите имат значителна роля в процеса на тяхното разработване. Тясната взаимовръзка между изискванията на клиента и професионалистите, водещи програмата, спомага за повишаване качеството на обучението.

Всички програми и курсове могат да бъдат проведени:

 • на място в компанията,
 • в обучителните центрове на МВБУ в София и Ботевград,
 • чрез е-обучение,
 • в специално наети конферентни зали.

Обучаващите се в отворените програми, кратките курсове, семинарите, както и в индивидуалните програми могат паралелно да се обучават или да продължат образованието си в бакалавърските, магистърските и докторските програми на Международното висше бизнес училище.

 

Професионално обучение

Центърът за професионално обучение към МВБУ предлага възможност за:

 • целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции в контекста на стратегията за учене през целия живот;
 • лицензирани форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална и дистанционна.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение