Курсовe

В Международното висше бизнес училище подкрепяме ученето през целия живот и предлагаме разнообразни по брой и форма курсове.

Краткосрочните еднодневни или двудневни курсове предлагат практическо и съвременно обучение, което може да използвате веднага в своя бизнес. Те дават нови знания или повишаване и осъвременяване на уменията, без да се отделя време за продължително учене. Краткосрочните курсове се предлагат в различни форми: дневни и/или вечерни класове, през уикенда, дистанционни.

Дългосрочните курсове и летните училища предоставят допълнителни възможности за придобиване на компетенции в нови области, различни от тези, в които работите.

Интензивните обучения са подходящи за работещи професионалисти и мениджъри.

 

Еднодневните и двудневните семинари на МВБУ са в областите:

 • Бизнес финанси
 • Бизнесадминистрация
 • Данъчно облагане и управление
 • Логистика
 • Музикален бизнес
 • Счетоводство и одитинг
 • Туризъм
 • Управление на информацията
 • Управление на проекти
 • Управление на публичния сектор
 • Управление на сигурността

За да намерите своя подходящ курс и форма на обучение, посетете електронния ни каталог и се регистрирайте. Може да посетите и нашите Дни на отворените врати.

 

Индивидуални и корпоративни обучения

Центърът за продължаващо обучение на МВБУ организира курсове и програми в редица области и организации в частния и публичния сектор. Те са индивидуално разработени съвместно с клиента, гъвкави и съобразени специално с нуждите на бизнес организациите и работещите в тях. Компаниите имат значителна роля в процеса на тяхното разработване. Тясната взаимовръзка между изискванията на клиента и професионалистите, водещи програмата, спомага за повишаване качеството на обучението.

Всички програми и курсове могат да бъдат проведени:

 • на място в компанията,
 • в обучителните центрове на МВБУ в София и Ботевград,
 • чрез е-обучение,
 • в специално наети конферентни зали.

Обучаващите се в отворените програми, кратките курсове, семинарите, както и в индивидуалните програми могат паралелно да се обучават или да продължат образованието си в бакалавърските, магистърските и докторските програми на Международното висше бизнес училище.

 

Професионално обучение

Центърът за професионално обучение към МВБУ предлага възможност за:

 • целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции в контекста на стратегията за учене през целия живот;
 • лицензирани форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална и дистанционна.

Лицензираните професии към центъра за професионално обучениеса: продавач-консултант, счетоводител, сътрудник в малък и среден бизнес, касиер, оператор на компютър, офис-секретар, икономист-информатик, администратор в хотелиерството, готвач, сервитьор-барман. 

Цената на обучението се определя според вида му – за професия или част от професия и според формата на обучение.

Успешно завършилите квалификационен курс получават:

 • Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОН) за I, II, и III степен на професионална квалификация.
 • Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН) за обучение по част от професия, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение