ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейското дипломно приложение е документ, който се издава като приложение към дипломата за висше образование, и следва модела, разработен от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО/ЦЕПЕС.

Европейското дипломно приложение осигурява достатъчно и независими данни с цел подобряване на „прозрачността“ и постигане на безпристрастно и справедливо признаване на документите за образование и професионална квалификация (дипломи, степени, сертификати) в международен аспект.

Приложението описва същността, нивото, контекста, съдържанието и статута на обучението, което е преминато и успешно завършено от съответното лице - притежател на оригиналния документ, който удостоверява квалификацията и към който е прикрепено съответното приложение.

Европейското дипломно приложение се издава автоматично и безплатно на всеки завършващ студент в МВБУ на български и английски език.

 

Примери за европейско дипломно приложение и информация за образователната система в Република България са дадени тук:

Пример за европейско дипломно приложение - бакалавър

Пример за европейско дипломно приложение - магистър

Диаграма на българската система на висше образование

Информация за българската система на висше образование

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение