АКРЕДИТАЦИИ И КЛАСАЦИИ

Основано през 1991 г., Международно висше бизнес училище е независимо, политически необвързано, частно висше училище.

Обучението на студентите в МВБУ се осъществява в степените „БАКАЛАВЪР”, „МАГИСТЪР” и „ДОКТОР” в професионалните направления:

  • Администрация и управление
  • Икономика
  • Туризъм

МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България.

От 2004 г. в Международно висше бизнес училище е в действие Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008.

Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS) е въведена и се прилага за постигане целите на Европейското пространство за висше образование - високо качество и прозрачност на образователния процес и повече възможности за студентска мобилност.

Международно висше бизнес училище притежава почетен знак DSLabel от Изпълнителната  агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия – доказателство за качеството на предлаганото образование.

При завършване на обучението си,  студентите  получават и Европейско приложение към дипломата с описание на нивото, съдържанието и статута на обучението, което са преминали.

Международно висше бизнес училище осъществява ефективно сътрудничество с национални и чуждестранни партньори като  Конфедерацията на работодателите и индустриалците  в Република България (КРИБ), Мрежа на международните бизнес училища (NIBS), Асоциация на университетите в областта на дистанционното обучение (GUIDE) и  Европейската мрежа в областта на дистанционното обучение (EDEN ).

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение