Архив

2020 г. - Цифровата трансформация - бизнес, образование, наука

          Сборник

2019 г. - Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса

2018 г. - Туризъм - изследване, развитие и обичение

2017 г. - Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги

2016 г. - Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики

2015 г.  - Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес

2014 г. - Интелигентна специализация на България

2013 г. - Съвременният модел на Европейския съюз и мястото на България в него

2012 г. - Предизвикателства пред съвременната икономика

2011 г. - Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”

2010 г. - Преподаване, учене и качество във висшето образование. Научни изследвания-висше образование-иновации

2009 г. - Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации

2008 г. - Националната стратегия за висше образование  и пазарът на труда в България

2007 г. - Съвременни измерения в дистанционното обучение (ДО)

2006 г. - Конкурентни стратегии във висшето образование

2005 г. - Съвременното обучение по икономика и мениджмънт

2004 г. - Преподаване, учене и контрол във висшето образование

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение