МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

30 години МВБУ

Кандидатите за Магистърски програми трябва да притежават Диплома за завършена степен на висшето образование – „Бакалавър“ (по чл. 42, ал.1, т.1, буква „б” от ЗВО) или „Магистър“, с успех не по-малко от "добър". Необходимо е да имат минимум 240 ETCS. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение