МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

ПРИЕМ 2023/2024 година

 

За обучение по специалностите за образователно-квалификационна степен “Магистър” могат да кандидатстват завършилите висше образование със степен "Бакалавър". 

 

Приемът се осъществява в направления Икономика, Управление и Туризъм в 13 магистърски програми. 

 

Обучението се провежда в задочна и дистанционна форма на обучение.

 

 

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение