СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ

Студентските кредити се отпускат по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Те са напълно гарантирани от държавата (без обезпечение от страна на родители), нисколихвени (с таван до 7%) и без такси, дългосрочни (изплащането им започва след завършване на редовното обучение). 

Кой може да кандидатства за кредит?
Записани в редовна форма на обучение, които не са отстранени или прекъснали;
Ненавършили 35 години;
Отговарящи на горните условия, които не са придобили степен „бакалавър”.

Кои са видовете кредити по този Закон?
Кредит за заплащане на таксите за обучение;
Кредит за издръжка.

Какъв е размерът на кредита за заплащане на таксите за обучение?
Равен е на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя - съгласно учебния план на съответната специалност.

Кой има право и какъв е размерът на кредита за издръжка?
Такова право възниква за един от родителите, при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението;
Размерът се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност;
Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Какъв е размерът на лихвата и таксите по кредита?
Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7%;
Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

Какви документи се изискват при кандидатстване за отпускането на кредит?  
Копие от документ за самоличност;
Документ, удостоверяващ качеството на студент с право да се запише за следващ семестър (уверение, което се издава от университета)
Декларация, че няма придобита бакалавърска степен.

Кои банки отпускат кредити по този Закон?
Банките, подписали договор с Министъра на образованието, младежта и науката са "Алианц Банк България" АД, Банка „ДСК” ЕАД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Юробанк България" АД, "Първа инвестиционна банка" АД, "Българо-американска кредитна банка" АД и "Инвестбанк" АД.

Как от банката ще изплащат парите за таксите за обучение?
Чрез преводи по банковата сметка на Университета в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.
Средствата за таксата за първия семестър на първата година от обучението (при кандидат-студентите), се възстановяват по сметка на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ, че е платена таксата за обучение.

Как от избраната Банка ще се изплащат парите по кредита за издръжка?
Чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

Кога и как студентът ще трябва да връща кредита?
Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между страните –последната предвидена дата за явяване на държавен изпит.
Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение