Услуги

  • Търсене в електронните каталози;
  • Автоматизирана библиотека;
  • Национален своден каталог на библиотеките към висшите училища и научни организации в България;
  • Заемане на книги за дома;
  • Ползване на библиотечни материали в читална зала;
  • Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
  • Ползване на Интернет достъп

Условията за издаване на читателска карта на студентите се съдържат в Правилни на Библиотечни-информационния център (БИЦ).

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение