Заeманe на книги за дома

Заемането на книги за дома се извършва в “Заемна служба”. Студентите, докторантите, преподавателите и служителите в Библиотеката могат да заемат библиотечни документи, съобразно правилата за заемане.

Срокът за заемане за дома може да бъде продължен само веднъж по искане на читателя, ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други потребители

Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва в библиотеката. За издаване на читателска карта са необходими:

  • документ за самоличност;
  • студентска книжка

Ползването на услугите, които предоставя Библиотеката става след представяне на студентска книжка.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение