АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТАКСИ

Международното висше бизнес училище предоставя следните онлайн административни услуги на своите студенти и кандидат-студенти:

 

  1. Кандидат-студенти  http://online.ibsedu.bg

- Онлайн подаване на документи за кандидатстване

- Проверка на резултати от кандидатстудентска кампания 

  1. Студенти http://students.ibsedu.bg/

Онлайн подаване на заявления за:

- Прекъсване

- Смяна на специалност

- Смяна на форма на обучение

- Възстановяване на студентски права

- Достъп до курсове в платформата за обучение

- Издаване на удостоверение

- Издаване на академична справка

- Издаване на уверение

- Молба за явяване на ДИ

- Достъп до електронното досие на студента

Административни такси
Конкурсен кандидат-студентски изпит - бакалавърски програми 50 лв.
Конкурсен кандидат-студентски изпит - магистърски програми 50 лв.
Защита на докторска дисертация
- български граждани 1800 лв.
- чужди граждани 1800 €
 Академично признаване, чрез НАЦИД на степен на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване  на обучението в МВБУ 200 лв.
Индивидуален план на обучение - за записване на допълнителна дисциплина 330 лв.
Издаване на индивидуален протокол за явяване на семестриален изпит след редовна и поправителна  сесия 25 лв.
Издаване на индивидуален протокол за явяване на семестриален изпит с цел промяна на оценката 25лв.
Разрешаване за достъп до учебна дисциплина за студентите с удължен срок на обучение 60 лв.
Трето явяване на държавен изпит или защита на магистърска теза 100 лв.
Издаване на дубликат на диплома за завършена ОКС на висше образование 100 лв.
Дипломиране 50 лв.
Издаване на Академична справка на лица с прекратени или без студентски права (вкл. дипломирани, отписани, напуснали или освободени) 50 лв.
   
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение