СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1 - Приключила

                                         

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

http://praktiki.mon.bg/sp/ 

 

Уважаеми студенти,

Стартира проект BG05M2OP001-2.002.00001 "Студентски практики" - фаза 1, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г." чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цели на проекта:

  • да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогне създаването на устойчив механизъм и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

 

Всички участници в проекта спазват Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики" - фаза 1, и Ръководството за работа с информационната система на проекта.

Регистрацията за участие в проекта (провеждане на практическо обучение, практика) е отворена за студенти, обучаващи организации и ментори на платформата на проекта.

За информация, следете официалната интернет страница на МВБУ-Ботевград, както и платформата на проекта.

 

За контакти:

Тел: 02/400 1632 - ЦДО на МВБУ

Гергана Рашкова - функционален експерт

rashkova.gergana@ibsedu.bg 

Дани Жилкова - технически изпълнител

daivanova@ibsedu.bg

Галина Керемидчийска - технически изпълнител

gkeremedchiyska@ibsedu.bg

 

 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" - фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение