Информация за студeнти

                                       

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

 

  1. За включване в практическото обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват студенти от МВБУ, отговарящи на изискванията на чл. 3 от Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта. Това са студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъсналите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.
  2. Студентите в ОКС бакалавър е необходимо да са завършили и покрили успешно изпитите за първи семестър, и да са записали втория семестър на първата година от своето обучение в МВБУ, за да могат да се включат в ПРОЕКТА.
  3. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключват договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.
  4. Студентите могат да участват само веднъж в проекта в рамките на обучението си в съответната образователно-квалификационна степен.
  5. Практическото обучение на студентите се извършва само в съответствие с изучаваната специалност в професионалното направление, в което се обучава студентът в МВБУ.
  6. Студентът предоставя договор с МВБУ, който генерира от платформата на ПРОЕКТА, подписан лично от него, в три екземпляра на хартиен носител. В договора не се посочва дата и номер. Посочената в договора банкова сметка е лична и в български лева.
  7. Договора, заедно с декларацията по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 138. Договорът се предава на техническите изпълнители на проекта в ЦДО на МВБУ всеки работен ден от 09:00 - 12:00 и от 14:00 - 16:00 часа.
  8. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ през седмицата, следваща, приемането им, при спазване на същото работно време.

 

ВАЖНО: Началото на стартиране на практическото обучение е най-рано през седмицата, следваща приемането на договорите.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение