Информация за обучаващи организации

                                        

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

  1. Обучаващата организация, предоставя договор с МВБУ, генериран от платформата на ПРОЕКТА в три екземпляра на хартиен носител, подписан и подпечатан от представляващия организацията или упълномощено от него лице. В договора не се посочва дата и номер.
  2. Договора, заедно с изискуемите приложения (списък на менторите) и декларация, по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 138 - на техническите изпълнители на проекта в МВБУ, всеки работен ден от 09:00 - 12:00 и от 14:00 - 16:00 часа.
  3. Договора се депозира не по-късно от 10 работни дни от първата дата за  започване на практическо обучение на студентите.
  4. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ през седмицата, следваща приемането им, при спазване на същото работно време.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение