Информация за мeнтори

                                        

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕНТОРИ

 

  1. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 (шест) месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студентите по време на практиката.
  2. Менторът следва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.
  3. Менторът предоставя договор с МВБУ, генериран от платформата на ПРОЕКТА в три екземпляра на хартиен носител, подписан лично от него. В договора не се посочва дата и номер.
  4. Довогора, заедно с декларация, по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 138 - на техническите изпълнители на проекта в МВБУ, всеки работен ден от 09:00 - 12:00 и от 14:00 - 16:00 часа.
  5. Договора се депозира не по-късно от 10 работни дни от първата дата за започване на практическо обучение на студенти.
  6. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ през седмицата, следваща приемането им, при спазване на същото работно време.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение