НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МВБУ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С настоящата Наредба се определят условията за кандидатстване и прием на студенти в Международното висше бизнес училище (МВБУ), в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чл. 2. Студентите се обучават за придобиване на висше образование за образователно-квалификационни степени ”бакалавър“ или „магистър” след завършено средно образование, осигуряващо им достъп до висше образование или висше образование, съгласно условията на прием на специалността, по която се кандидатства.

Чл. 3. Чужди граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в МВБУ при условията и реда на Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чл. 4. Не се допускат да кандидатстват:

а) Лица, излежаващи присъди към началото на учебната година.

 

ПРИЕМ В ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

Чл. 5. Приемът за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” се осъществява в специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление, 3.8 „Икономика” и 3.9 „Туризъм” в следните форми: редовна, задочна и дистанционна.

Чл. 6. Приемът за обучение на студенти в бакалавърските програми се осъществява след кандидатстване и класиране на основание подадени документи.

Чл. 7. В Международно висше бизнес училище могат да кандидатстват за всички специалности, форми на обучение и основание за прием лица, отговарящи на следните условия:

(1) обучаващи се в последна година на средното образование, преди провеждането на Държавните зрелостни изпити (ранен прием под условие) и след успешно полагане на писмен конкурсен изпит;

(2) завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища, след 2008 г.;

(3) завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища, преди 2008 г. и след успешно полагане на писмен конкурсен изпит;

(4) завършили висше образование.

Чл. 8. Приемът на студенти в ОКС „бакалавър” се осъществява:

(1) С оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити“, проведен след 2008 г., съгласно Закона за предучилищното и училищното образование;

(2) След успешно положен в МВБУ писмен конкурсен изпит;

(3) С пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване, кандидатстудентски изпит в друго висше училище.

(4) Завършилите висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър”, кандидатстват за обучение по специалностите в МВБУ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по документи.

Чл. 9. Кандидат-студентите подават следните документи:

(1) Заявление за кандидатстване по образец на МВБУ;

(2) Копие от диплома за завършено средно образование, осигуряващо достъп до обучение във висшите училища;

(3) Документ за платена такса за кандидатстване;

(4) Документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище (само за кандидатстващите с пренесена оценка от друго висше училище).

(5) Справка за среден успех от обучението в средното образование до момента на кандидатстване (само за кандидат-студенти по чл. 7, ал. 1 от настоящата Наредба);

(6) Уверение за записан последен клас на обучение за придобиване на средно образование (само за кандидат-студенти по чл. 7, ал. 1 от настоящата Наредба).

(7) Диплома за завършено висше образование (за кандидат-студенти по чл. 7, ал. 4 от настоящата Наредба).

(8) Документи при кандидатстване по програми на английски език:

а) Сертификат за владеене на английски език International English Language Testing System (IELTS) – минимум 6.0;

б) TOEFL - положен през предходните 24 месеца към момента на кандидатстване –Рaper - based - минимум 550; Internet- based – минимум 75;

в) Сертификат от Кембридж (САЕ) – „С“

Чл. 10. Документите за участие в кандидатстудентската кампания се подават:

(1) Чрез електронна платформа за кандидатстване: online.ibsedu.bg;

(2) Персонално подаване на документи за кандидатстване:

София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7;

Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14.

Чл. 11. МВБУ не носи отговорност за неправилно попълнени или не подадени в срок документи от кандидата. В случай, че се кандидатства за повече от една специалност и форма на обучение, отговорността за реда на подреждането на специалностите и формите е изцяло на кандидат-студента.

Чл. 12. Сроковете за подаване на необходимите документи и датите за обявяване на класиранията се определят ежегодно, в съответствие с Академичния календар за съответната учебна година.

Чл. 13. След изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.

Чл. 14. Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентската кампания след заплащане на утвърдените такси, за съответната учебна година.

Чл. 15. МВБУ организира писмени конкурсни кандидатстудентски изпити, съгласно утвърдена Програма и Процедура за тяхното провеждане.

Чл. 16. Състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студентите се формира:

(1) обучаващи се в последна година на средното образование, преди провеждането на Държавните зрелостни изпити (ранен прием под условие):

- удвоената оценка от конкурсния изпит, положен в МВБУ и удвоен среден успех от представената справка.

(2) завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища, след 2008 г.:

- сбора от оценките на двата зрелостни изпити и оценките от задължителната подготовка по Български език и литература и Математика/География от дипломата за средно образование.

(3) завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища, преди 2008 г.:

- удвоената оценка от конкурсния изпит, положен в МВБУ или пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище и оценките от задължителната подготовка по Български език и литература и Математика/География от дипломата за средно образование.

(4) завършили висше образование:

- общ успех от дипломата за висше образование.

Чл. 17. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности и форми на обучение.

(1) При първото класиране, ако кандидатът няма необходимия бал за първото си желание, той автоматично участва с второто /или последващо желание/ по същата процедура до попълване на свободните места /ако има такива/.

(2) Приетите на първо класиране по първо желание трябва да се запишат в определения срок и не участват в по-нататъшни класирания. Не записалите се в срок се считат за отказали се от обучение в МВБУ, губят местата си и не участват в последващи класирания.

(3) Записалите се на първо класиране по второ /или следващо желание/ не могат да участват в последващи класирания. Приетите по второ /или следващо желание/ на първо класиране, но не записали се, освобождават заетите места и участват автоматично във второ класиране.

(4) Второто класиране се извършва по процедурата на ал. /1/ и ал. /2/.

(5) Приетите на второ класиране трябва да се запишат в определения срок и не участват в по-нататъшни класирания. Не записалите се в срок се считат за отказали се от обучение в МВБУ, губят местата си и не участват в последващи класирания, ако има такива.

(6) Когато на последно място за прием по дадена специалност се класират двама или повече кандидати с равен бал, то те всички се приемат.

(7) Близнаци, които са кандидатствали едновременно, се записват за студенти след успешно положени приемни изпити, ако поне един от тях е приет.

Чл.18. Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите и сроковете за записване на страницата на училището в Интернет www.ibsedu.bg.

Чл.19. Записването на новоприетите студенти се извършва на основание класирането със заповед на Ректора.

Чл.20. Документи за записване на новоприетите студенти:

(1) Комплект документи за записване по образец  на МВБУ;

(2) Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование, даващо достъп до висше образование;

(3) Документ за платена такса за обучение за първия семестър;

(4) Четири броя снимки паспортен формат;

(5) Лична карта.

Чл. 21. Сроковете за записване на новоприетите студенти се определят ежегодно, в съответствие с Академичния календар за съответната учебна година.

Чл.22. При отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстановява.

 

ПРИЕМ В ОКС „МАГИСТЪР“

 

Чл. 23. За обучение по магистърски програми кандидатстват завършилите висше образование и притежаващи образователно-квалификационната степен „бакалавър” (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висше образование) или ”магистър”.

Чл. 24. Приемът на студенти се осъществява чрез конкурс по документи на базата на успеха от дипломата за завършена степен на висшето образование. Успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа, не по-малко от „Добър”.

Чл. 25. Конкурси за прием на кандидати за обучение в задочна и дистанционна форми се организират в началото на съответната учебна година. При доказан кандидатстудентски интерес за магистърска степен в дистанционна форма на обучение, за някои специалности могат да се организират приеми и в началото на втория семестър за съответната учебна година.

Чл. 26. Кандидат-студентите подават следните документи за участие в кандидатстудентската кампания:

(1) Заявление за кандидатстване по образец на МВБУ;

(2) Копие от диплома за завършено висше образование за ОКС „бакалавър“ (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ или магистър, или академична справка;

(3) Документ за платена такса за кандидатстване;

(4) Документи при кандидатстване по програми на английски език:

а) Сертификат за владеене на английски език International English Language Testing System (IELTS) – минимум 6.0;

б) TOEFL - положен през предходните 24 месеца към момента на кандидатстване –Рaper - based - минимум 550; Internet- based – минимум 75;

в) Сертификат от Кембридж (САЕ) – „С“

Чл. 27. Документите за участие в кандидатстудентската кампания се подават:

(1) Чрез електронна платформа за кандидатстване: online.ibsedu.bg;

(2) Персонално подаване на документи за кандидатстване:

София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7;

Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14.

Чл. 28. Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отговорност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок документи по вина на кандидата.

Чл. 29. Сроковете за подаване на необходимите документи и датите за обявяване на класиранията се определят ежегодно, в съответствие с Академичния календар за съответната учебна година.

Чл. 30. След изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.

Чл. 31. Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентската кампания след заплащане на утвърдените такси, за съответната учебна година.

Чл. 32.Състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студентите се формира от следните балообразуващи компоненти са: среден успех от следването и среден успех от държавните изпити или защита на дипломна работа. Съгласно Закона за висше образование успехът от дипломата не може да е по-нисък от „Добър“.

Чл. 33 Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента магистърски програми, съгласно обявените срокове.

Чл. 34. Класираните кандидат-студенти, които не са се записали в определения срок, губят по-нататък правата си за класиране.

Чл. 35. Приемът и записването на новоприетите студенти в ОКС „магистър“ се извършва на основание заповед на Ректора на МВБУ.

Чл. 36. Документи за записване на новоприетите студенти:

(1) Комплект документи за записване по образец  на МВБУ;

(2) Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;

(3) Документ за платена такса за обучение за първия семестър;

(4) Четири броя снимки паспортен формат;

(5) Лична карта.

Чл. 37. При отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстановява.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на МВБУ, се отстраняват от участие в конкурса.

§2. Стартирането на обучение във всяка специалност за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ през съответната учебна година се осъществява само след записани минимален брой студенти в съответната специалност и форма на обучение. Студентите, записани в специалност, в която не започва обучение през съответната академична година имат право на избор на друга специалност за обучение или възстановяване на платената такса. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Резултатите от кандидатстудентските изпити и класирането ще бъдат публикувани на страницата на училището в Интернет www.ibsedu.bg 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение