НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МВБУ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Кандидатстването и приемането на студенти се извършва на основание Закона за висшето образование и съгласно условията, определени от тази Наредба.

Чл.2. Студентите се обучават за придобиване на висше образование за образователно-квалификационни степени ”бакалавър“ или „магистър” след завършено средно или висше образование, съгласно условията на прием на специалността, по която се кандидатства.

Чл.3. /1/ За обучение по специалностите за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” могат да кандидатстват:

 1. Обучаващите се в последна година на средното образование, преди сесия май-юни на Държавните зрелостни изпити.
 2. Завършилите средно образование през текущата година.
 3. Завършилите средно образование през предходни години.
 4. Завършилите висше образование.

Чл.4. /1/ Формите на обучение са „редовна”, „задочна” и „дистанционна”.

     /2/ Допуска се едновременно кандидатстване за всички специалности и форми на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.

Чл.5. Кандидатите за Магистърски програми трябва да притежават Диплома за завършена степен на висшето образование – „Бакалавър“ (по чл. 42, ал.1, т.1, буква „б” от ЗВО) или „Магистър“, с успех не по-малко от "добър".

Чл.6. Чужди граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и реда на Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чл.7. Не се допускат да кандидатстват:

 1. Лица, излежаващи присъди към началото на учебната година.

 

ПРИЕМ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Чл.8. Приемът за обучение в бакалавърските програми се осъществява след кандидатстване и класиране на основание подадена молба.

Чл. 9. /1/ Условията за прием, сроковете за подаване на необходимите документи, датата на обявяване на класирането, сроковете за записване и балообразуването за различните категории кандидат-студенти са указани в приложения както следва:

 1. Обучаващи се в последна година на средното образование, преди сесия май-юни на Държавните зрелостни изпити (Приложение 2).
 2. Завършили с диплома за средно образование през текущата година (Приложение 3).
 3. Завършили средно образование преди 2008 г. (Приложение 4).
 4. Завършили средно образование след 2008 г. (Приложение 5).
 5. Притежаващи диплома за висше образование (Приложение 6).

   /2/ Сроковете в приложенията се определят ежегодно, в съответствие с Академичния календар за съответната учебна година.

  /3/ Приложенията са неразделна част от настоящата Наредба.

Чл.10.  /1/ Документите за кандидатстване са по образец на МВБУ и се подават лично или чрез друго лице, с приложен документ за платена такса за кандидатстване.

    /2/ Документите се подават:

 1. В Ботевград - учебната сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;
 2. В София - Центъра за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
 3. Online – чрез платформата за кандидатстване http://online.ibsedu.bg/.

   /3/ МВБУ не носи отговорност за неправилно попълнени или не подадени в срок документи от кандидата.

   /4/ Промени в заявения избор не се допускат. В случай, че се кандидатства за повече от една специалност и форма на обучение, отговорността за реда на подреждането на специалностите и формите е изцяло на кандидат-студента.

   /5/ След регистрация на документите се получава регистрационна карта.

   /6/ След изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.

Чл.11. Такса за кандидатстване - 30 лв.

Таксата се внася по банкова сметка - /Приложение №1/.

От такса за кандидатстване се освобождават инвалиди І и ІІ степен; кръгли сираци до 25-годишна възраст; майки с три и повече деца. Внесена такса не се връща.

Чл.12. /1/ Тестът за общообразователна подготовка /ТООП/ определя нивото на общообразователната подготовка на кандидатите след завършено средно образование. Съдържанието на ТООП се основава на учебното съдържание на действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България.

   /2/ Тестовете за писмените конкурсни изпити се подготвят от МВБУ.

   /3/ Изпитите се провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.

   /4/ Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система, с точност до 25 стотни.

   /5/ Писмените конкурсни изпити са с продължителност, както следва: ТООП – 3 часа.

Чл.14. Изисквания към кандидат-студентите при провеждане на писмения конкурсен изпит:

 1. Кандидат-студентите са длъжни да се явят на изпит не по-късно от 30 минути преди началото му с контролната карта и личната карта.
 2. Кандидатът се допуска в изпитната зала след представяне на контролна карта и лична карта.
 3. Кандидатите са длъжни да пишат с черен химикал, предоставен им от комисията.
 4. През първия час от изпита кандидатът няма право да напуска залата. След това време излизането се разрешава по изключение с придружител /служебно лице/.
 5. В случаите, когато има неправилно кодиране на входящият номер, кандидатът е длъжен да заяви това. В този случай квесторите унищожават сгрешената тестова карта и на кандидата се дава друга тестова карта.
 6. Кандидат–студентът предава тестовата си карта и тестовата книжка на квесторите в залата, които в негово присъствие проверяват коректното попълване на тестовата карта.
 7. След предаване на тестовата си карта кандидат-студентът е длъжен да се подпише в изпитния протокол и да напусне залата и сградата по предварително посочения ред.
 8. Явилите се след началото на изпита не се допускат до участие в него.
 9. Писмената работа се анулира от председателя на изпитната комисия и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса при: - опит за преписване; - други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 10. Забранено е внасянето на мобилни телефони.

Чл.15. Тестовете се проверяват и оценяват чрез специализирана софтуерна система.

Чл.16. Резултатите от ТООП важат за 2 години от годината, в която са проведени.

Чл.17. Кандидатите могат да подадат молба, за да разгледат работата си (ТООП), в петдневен срок след обявяване на резултатите.

Чл.18. Не образуват бал и не участват в класирането кандидат-студенти, получили оценки слаб (2.00) или с анулирана писмена работа.

Чл.19. /1/ Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности и форми на обучение.

   /2/ При първото класиране, ако кандидатът няма необходимия бал за първото си желание, той автоматично участва с второто /или последващо желание/ по същата процедура до попълване на свободните места /ако има такива/.

   /3/ Приетите на първо класиране по първо желание трябва да се запишат в определения срок и не участват в по-нататъшни класирания. Незаписалите се в срок се считат за отказали се от обучение в МВБУ, губят местата си и не участват в последващи класирания.

   /4/ Записалите се на първо класиране по второ /или следващо желание/ не могат да участват в последващи класирания. Приетите по второ /или следващо желание/ на първо класиране, но не записали се, освобождават заетите места и участват автоматично във второ класиране.

   /5/ Второто класиране се обявява след приключване на срока за записване на първо класиране  извършва по процедурата на ал. /1/ и ал. /2/.

   /6/ Приетите на второ класиране трябва да се запишат в определения срок и не участват в по-нататъшни класирания. Не записалите се в срок се считат за отказали се от обучение в МВБУ, губят местата си и не участват в последващи класирания, ако има такива.

   /7/ Приетите кандидат-студенти по Чл. 3. ал. 1 т. 1., се записват под условие. Те придобиват статут на студент след предоставяне в Учебна администрация на диплома за средно образование.

   /8/ При наличие на незаети места, по изключение могат да бъдат обявени допълнителни класирания.

Чл.20. /1/ Когато на последно място за прием по дадена специалност се класират двама или повече кандидати с равен бал, то те всички се приемат.

   /2/ Близнаци, които са кандидатствали едновременно, се записват за студенти след успешно положени приемни изпити, ако поне един от тях е приет.

Чл.21. Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите и сроковете за записване на страницата на училището в Интернет www.ibsedu.bg.

 

ЗАПИСВАНЕ

 

Чл.22. Записването на новоприетите студенти се извършва на основание класирането със заповед на Ректора.

Чл.23. Документи и място за записване:

     A) Документи

 1. Комплект документи за записване - по образец на МВБУ.
 2. Документ за платена учебна такса за първия семестър. /Документ за невъзвръщаем депозит за приетите под условие  по Чл. 3. ал. 1 т. 1.).
 3. Четири снимки паспортен формат.
 4. Лична карта, която след сверка се връща.

     Б) Място

 1. В Ботевград - учебната сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14:
 2. В София - Центъра за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.

Чл.24. При отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстановява.

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Чл.25. /1/ За обучение в магистърски програми се подават:

   /2/ Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване - /по образец на МВБУ/.
 2. Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал.1, т.1, буква „б” от ЗВО) или магистър - оригинал и копие или академична справка.
 3. Български граждани, завършили висшето си образование в чуждестранни училища, представят диплома, заверена в НАЦИД.
 4. Есе на тема “Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма”. За кандидатите за програми на английски език есето е на английски език.
 5. Документ за платена такса за кандидатстване.

   /3/ Документи при кандидатстване по програми на английски език в случаите, когато не се полага изпит по езика:

 1. Сертификат за владеене на английски език InternationalEnglishLanguageTestingSystem (IELTS)– минимум 6.0.
 2. TOEFL - положен през предходните 24 месеца към момента на кандидатстване –Рaper- based - минимум 550; Internet- based – минимум 75.
 3. Сертификат от Кембридж (САЕ) – „С“.

   /4/ Документи се подават:

 1. В Ботевград – учебна сграда на МВБУ, ул. „Гурко“ № 14.
 2. В София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.

   /5/ МВБУ не носи отговорност за неправилно попълнени или не подадени в срок документи от кандидата.

   /6/ В случай, че се кандидатства за повече от една специалност, отговорността за реда на подреждането на специалностите е изцяло на кандидат-студента.

   /7/ След регистрация на документите не се допускат промени в тях.

   /8/ След изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.

Чл.26. Такса за кандидатстване в магистърска програма:

Кандидатстване в магистърска програма – 30 лева.

Таксата се внася по банкова сметка - /Приложение №1/.

От такса за кандидатстване се освобождават инвалиди І и ІІ степен; кръгли сираци до 25-годишна възраст; майки с три и повече деца. Внесена такса не се връща.

 

ЗАПИСВАНЕ

 

Чл.29. Приемът и записването на новоприетите студенти се извършва на основание класирането със заповед на Ректора.

Чл.30. Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване - по образец на МВБУ.
 2. Документ за платена учебна такса за първия семестър.
 3. Четири снимки паспортен формат.
 4. Лична карта, която след сверка се връща.

Чл.31. При отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстановява.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на МВБУ, се отстраняват от участие в конкурса.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Наредбата се издава на основание чл.68 от Закона за висшето образование и в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

§3. Резултатите от кандидатстудентските изпити и класирането ще бъдат публикувани на страницата на училището в Интернет www.ibsedu.bg

Наредбата и приложенията към нея са приети на Заседание на Академичния съвет на Международно висше бизнес училище на 25 октомври 2017 г.

 

Приложение 1. Банкова сметка

 

 

Международно висше бизнес училище

РАЙФАЙЗЕНБАНК

Офис Ботевград

IBAN: BG78RZBB91551089856718

SWIFT BIC:  RZBBBGSF

 

 

 

 

Основание: ....................... трите имена.............................. ЕГН...................

 

   

 Приложение 2. Обучаващи се в последна година на средното образование, преди сесия май-юни на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

 

Балообразуване

 

     Специалности Балообразуване
Бизнесадминистрация Удвоената оценка от  Мотивационно есе Удвоен Среден успех от справката
Маркетинг Удвоената оценка от  Мотивационно есе Удвоен Среден успех от справката
Международен бизнес Удвоената оценка от  Мотивационно есе Удвоен Среден успех от справката
Счетоводство и контрол Удвоената оценка от  Мотивационно есе Удвоен Среден успех от справката
Туризъм Удвоената оценка от  Мотивационно есе Удвоен Среден успех от справката

 

Приложение 3.Завършили средно образование през текущата година

 

Балообразуване

 

Специалности  Балообразуване
Бизнесадминистрация Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Маркетинг Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Международен бизнес Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Счетоводство и контрол Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Туризъм Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по География от Дипломата за средно образование

 

Забележка: При желание за прием чрез ТООП, при балообразуването се взема удвоената оценка от теста

 

Приложение 4. Завършили средно образование преди 2008 г.:

 

Балообразуване

 

Специалности Балообразуване
Бизнесадминистрация Удвоената оценка от   Мотивационно есе Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Маркетинг Удвоената оценка от   Мотивационно есе   Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование   Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Международен бизнес     Удвоената оценка от  Мотивационно есе   Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование   Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Счетоводство и контрол Удвоената оценка от  Мотивационно есе   Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование   Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Туризъм Удвоената оценка от   Мотивационно есе   Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование   Оценката по География от Дипломата за средно образование

 

 

 Забележка: Ако кандидатът е положил ТООП (до 2 години преди датата на кандидатстване) и пожелае да участва и чрез ТООП,  то при балообразуването участва удвоената оценка от теста

 

Приложение 5. Завършили средно образование 2008 г. и след 2008 г.:

 

Балообразуване

 

Специалности  Балообразуване
Бизнесадминистрация Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Маркетинг Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Международен бизнес Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Счетоводство и контрол Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Туризъм Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпити Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по География от Дипломата за средно образование

 

Приложение 6. Кандидат студенти притежаващи диплома за висше образование

 

Балообразуване

 

Специалности  Балообразуване
Бизнесадминистрация Общ успех от дипломата за висше образование
Маркетинг Общ успех от дипломата за висше образование
Международен бизнес Общ успех от дипломата за висше образование
Счетоводство и контрол Общ успех от дипломата за висше образование
Туризъм Общ успех от дипломата за висше образование

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение