Бизнeсадминистрация и дигиталeн мeниджмънт

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Бакалавърската програма „Бизнесадминистрация и дигитален мениджмънт“ ще ви разкрие възможностите и предизвикателствата, които дигитализацията създава за компаниите. Тя е фокусирана към създаването и развитието на успешна вътрешна среда в организацията в условията на цифрова икономика.

В тази програма ще научите как компаниите постигат целите си и как дигиталната среда променя бизнес структурите и ги прави по-гъвкави и динамични. Тя не се фокусира върху технологията като такава и върху конкретни IT системи и решения, а върху взаимодействията и взаимовръзките между технология, бизнес и общество.

Обучението в тази програма има за цел да подготви специалисти с широкопрофилни знания и управленски компетенции. Учебният план включва теоретична и практическа подготовка в областта на икономиката, цифровите технологии и социологическите, правни и организационни науки. Ще научите как да събирате и анализирате данни, за да достигнете до стратегически бизнес решения. Ще развиете ръководни умения, умения за управление на времето и за решаване на проблеми.

Тази специалност предоставя възможност за огромен избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса. Завършилите специалността могат да се реализират като ръководители на различни управленски нива във фирменото управление - оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, експерти, консултанти и специалисти по управление и организационно развитие.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област.

Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта.

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на нтердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS / ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Основи на правото

Английски език

Макроикономика

Маркетинг

Финанси

и други

 

Избираеми

Дигитални бизнес модели

Междукултурно лидерство и екипи

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Управление на информацията в организацията

Изследователски методи

и други

 

Факултативни

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

 

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение