Прeдприeмачeство и иновации

Предприемачество и иновации са две думи, които днес често вървят ръка за ръка. Но да си предприемач не винаги означава, че имаш радикално нови идеи. Да си новатор не винаги е белег, че можеш да изградиш устойчив бизнес или успешен продукт.

Предприемачеството е основен източник на иновации в пазарната икономика. Иновативната функция на предприемачеството се свързва с генерирането и  използването в процеса на предприемаческата дейност на нови идеи, нови средства и нови фактори за постигане на поставените цели.

Пред съвременните бизнес структури – утвърдени или стартиращи - стои предизвикателството да се трансформират непрекъснато, да станат иновативни, за да привлекат новото поколение и да се адаптират към модерните технологии. Всички те се нуждаят от предприемачи, които могат да излязат с творчески решения, които са практични и приложими.

  За кого е подходяща нашата магистърска програма по Предприемачество и иновации?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради собствен бизнес или успешна мениджърска кариера. Всеки, който смята, че не е достатъчно само да „открадне занаята“, но и има смелостта да „подправи“ бизнеса си с нещо ново, за да стане неустоим за клиентите.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

  Защо да изберете нашата програма по Предприемачество и иновации?

Тази програма ще Ви научи на техниките за анализ, прогнозиране и планиране, които ще Ви позволят да въведете иновациите и да управлявате растежа в компанията или в социалната организация. Ще се научите да разбирате и инициирате процеси, чрез които да насочите въображението на всички участващи страни в посоката на правилното решение.

Програмата е изградена на принципа „учене чрез правене“. Обучението предоставя възможност за придобиване на знания за формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи и технологичните вериги. Усвояват се практически умения за управление на предприемаческата дейност и приложение на инструментите за финансиране на иновационната дейност.

  Придобивани компетенции

Като начинаещи предприемачи ще получите знанията и уменията, които са необходими за вземането на самостоятелни решения за организация на собствен бизнес, правните и финансовите механизми за управление на фирмата.

Ще научите как да работите по бизнес или продуктови иновации, като използвате силата на науката и въображението. Ще развиете необходимите компетенции, за да предизвикате и управлявате промените в организацията, да създавате иновации и да насочвате творческите и бизнес процесите. Ще развиете проактивност, критично и аналитично мислене, които са необходими за всеки успешен мениджър.

Ще научите повече за дигиталната трансформация на бизнеса, социалното предприемачество, финансирането и маркетинга на нови продукти и идеи.

  Кариерно развитие

Нашите завършили студенти са успешно реализирани като стратегически или бранд мениджъри в големи търговски и производствени компании, като бизнес консултанти и бизнес посредници. Можете да намерите своето място в сферата на социалното предприемачество, частния или публичния сектор.

  Форма на обучение: 

 Дистанционна

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Предприемачество/ ECTS 7
 • Оценка на иновационния мениджмънт на организацията/ ECTS 6
 • Технологичен трансфер/ ECTS 7
 • Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти / ECTS7

Избираеми

 • Управление на иновационни проекти/ Управление на риска/ ECTS 6

Семестър 2

 • Дигитална трансформация на бизнеса/ ECTS 7
 • Финансиране на иновациите/ ECTS 7
 • Правно регулиране на предприемаческата дейност/ ECTS 7

Избираеми

 • Социално предприемачество/Иновации в публичния сектор/ ECTS 6
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение