Прeдприeмачeство и иновации

Каталог Магистри 2020/2021

 


Предприемачеството е основен източник на иновации в пазарната икономика. Иновативната функция на предприемачеството се свързва с генерирането и използването в процеса на предприемаческата дейност на нови идеи, нови средства и нови фактори за постигане на поставените цели. Пред съвременните бизнес структури – утвърдени или стартиращи - стои предизвикателството да се трансформират непрекъснато, да станат иновативни, за да привлекат новото поколение и да се адаптират към модерните технологии. Всички те се нуждаят от предприемачи, които могат да излязат с творчески решения, които са практични и приложими.

  Знания и компетенции

Магистърската програма предоставя възможност за придобиване на знания за формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи и технологичните вериги. Усвояват се практически умения за управление на предприемаческата дейност и приложение на инструментите за финансиране на иновационната дейност. Вие ще се научите да разбирате и инициирате процеси, чрез които да насочите въображението на всички участващи страни в посоката на правилното решение. Като начинаещи предприемачи ще получите знанията и уменията, които са необходими за вземането на самостоятелни решения за организация на собствен бизнес, правните и финансовите механизми за управление на фирмата. Ще научите как да работите по бизнес или продуктови иновации, като използвате силата на науката и въображението. Ще развиете необходимите компетенции, за да предизвикате и управлявате промените в организацията, да създавате иновации и да насочвате творческите и бизнес процесите. Ще развиете проактивност, критично и аналитично мислене, които са необходими за всеки успешен мениджър. Ще научите повече за дигиталната трансформация на бизнеса, социалното предприемачество, финансирането и маркетинга на нови продукти и идеи.

  Форма на обучение 

 Дистанционна

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Предприемачество
 • Оценка на иновационния мениджмънт на организацията
 • Технологичен трансфер
 • Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти
 • Дигитална трансформация на бизнеса
 • Финансиране на иновациите
 • Правно регулиране на предприемаческата дейност
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на иновационни проекти
 • Управление на риска
 • Социално предприемачество
 • Иновации в публичния сектор

Факултативни учебни дисциплини:

 • Корпоративна социална отговорност    
 • Бизнес етика

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение