Прeдприeмачeство и иновации

 

Предприемачеството е основен източник на иновации в пазарната икономика. Иновативната функция на предприемачеството се свързва с генерирането и използването в процеса на предприемаческата дейност на нови идеи, нови средства и нови фактори за постигане на поставените цели. Пред съвременните бизнес структури – утвърдени или стартиращи - стои предизвикателството да се трансформират непрекъснато, да станат иновативни, за да привлекат новото поколение и да се адаптират към модерните технологии. Всички те се нуждаят от предприемачи, които могат да излязат с творчески решения, които са практични и приложими.

  Знания и компетенции

Магистърската програма предоставя възможност за придобиване на знания за формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи и технологичните вериги. Усвояват се практически умения за управление на предприемаческата дейност и приложение на инструментите за финансиране на иновационната дейност. Вие ще се научите да разбирате и инициирате процеси, чрез които да насочите въображението на всички участващи страни в посоката на правилното решение. Като начинаещи предприемачи ще получите знанията и уменията, които са необходими за вземането на самостоятелни решения за организация на собствен бизнес, правните и финансовите механизми за управление на фирмата. Ще научите как да работите по бизнес или продуктови иновации, като използвате силата на науката и въображението. Ще развиете необходимите компетенции, за да предизвикате и управлявате промените в организацията, да създавате иновации и да насочвате творческите и бизнес процесите. Ще развиете проактивност, критично и аналитично мислене, които са необходими за всеки успешен мениджър. Ще научите повече за дигиталната трансформация на бизнеса, социалното предприемачество, финансирането и маркетинга на нови продукти и идеи.

  Форма на обучение 

 Дистанционна

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Предприемачество
 • Оценка на иновационния мениджмънт на организацията
 • Технологичен трансфер
 • Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти
 • Дигитална трансформация на бизнеса
 • Финансиране на иновациите
 • Правно регулиране на предприемаческата дейност
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на иновационни проекти
 • Управление на риска
 • Социално предприемачество
 • Иновации в публичния сектор

Факултативни учебни дисциплини:

 • Корпоративна социална отговорност    
 • Бизнес етика

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение