Счeтоводство и одитинг

 

Процесът на формиране на устойчиви теоретични знания и професионални компетенции в областта на счетоводството и одита все отличава с комплексен и интегрален характер. Магистърската програма е в отговор на съвременните предизвикателства за надграждане на интелектуалния потенциал на обучаваните в степенното висше образование, и актуалните потребности на икономиката и обществото от висококвалифицирани и профилирани кадри. В съдържателно отношение обучението дава възможност за придобиване на задълбочена теоретична и практико-приложна специализирана подготовка в областта на счетоводството и одита в съответствие със съвременните достижения на науката, изискванията на практиката, разпоредбите на националното законодателство, Директивите на Европейския съюз, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.

 Знания и компетенции

Магистърската програма се отличива със специализиран спектър от теоретични знания и практически компетенции в областта на счетоводната отчетност и одита, които имат подчертано изразен иновативен характер и прагматична насоченост. Обучаваните студенти придобиват умения да изграждат и усъвършенстват счетоводни системи в съответствие с изискванията на актуалната нормативна уредба и приложимите счетоводни стандарти; професионално да интерпретират и прилагат в практически ситуации счетоводното законодателство, в това число на международните счетоводни и одиторски стандарти; да разработват адекватни счетоводни политики; да съставят и анализират финансови отчети; да използват инструментариума на счетоводния анализ за изработване и обосноваване на оптимални управленски решения и за повишаване ефективността на управлението на дейноста на икономическите субекти.
В процеса на обучение се формират практически компетенции за самостоятелност при вземане на решения; аналитични умения за прилагане комплексно в различни комбинации на широк спектър от професионални познания; за творческо мислене и новаторски подход при разрешаване на проблеми от реалната икономическа среда.

 Форма на обучение

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1 година (2 семестъра)за студенти, завършили висше образование със специалност „Счетоводство и контрол“

1,5 години (3 семестъра) за студенти, завършили друго висше икономическо образование

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 60

ECTS кредити: 90

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

 

Задължителни учебни дисциплини:

 • Финансово счетоводство
 • Управленско счетоводство
 • Стандарти за финансово отчитане
 • Финансово право
 • Анализ на финансовите отчети
 • Международни одиторски стандарти
 • Счетоводна политика 
 • Данъчно право
 • Осигурителни схеми
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на риска
 • Отчитане на сделки с финансови инструменти
 • Професионална етика в счетоводството и одита
 • Консолидирани финансови отчети

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение