Счeтоводство и одитинг

Счетоводните и финансовите експерти са в сърцето на всички области на бизнеса. Защото когато говорим за бизнес - естествено и без задръжки говорим за пари. Още в древността, с развитието на търговията, обществените и икономическите отношения, възниква нуждата от създаване и спазване на правила за отчитане и контрол на стоковите и финансовите потоци. Счетоводителите са били най-блестящите умове за времето си и са се ползвали с огромно уважение и почит. Днес нуждата от добре подготвени специалисти в сферата на счетоводството и финансите е още по-голяма. В търсене на съвременните „финансови умове“ създадохме една от най-пълните и практически ориентирани програми по Счетоводство и одитинг.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Счетоводство и одитинг?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в публичния и корпоративния сектор – производствени и търговски предприятия, банки и финансови институции, застрахователни дружества и др.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Счетоводство и одитинг?

Тази програма  има съвременен подход – ориентирана е изцяло към ученето чрез правене и е подходяща за всеки, който иска да развие умения, базирани на практически казуси. Тя надгражда, разширява и усъвършенства получените знания по счетоводство след завършена бакалавърска програма.

Програмата е гъвкава, адаптирана към две основни групи студенти:

 завършили бакалавърска степен със специалност „Счетоводство и контрол“;

 завършили бакалавърска степен с друга икономическа специалност.

С особено внимание се разглеждат темите за професионалната етика в счетоводството и одита и темите, засягащи кариерното развитие на студентите в международни корпорации.

 Придобивани компетенции

Програмата отчита нуждата от добре подготвени професионалисти в областта на счетоводството, одитинга, данъците и корпоративните финанси. Чрез различни практически казуси ще се научите да наблюдавате и анализирате, решавате проблеми, да вземате управленски решения и да ръководите.

Програмата засяга всички основни счетоводни дисциплини и знанията и уменията, които се придобиват са необходими за упражняване на всички професии в областта на счетоводството. Ще задълбочите знанията си за финансовото и управленското счетоводство, международните стандарти за финансово отчитане, международните одиторски стандарти, анализа на финансови отчети, банкови концепции и стандарти. Ще се ръководите от добрите съвременни практики в счетоводството и одита. Ще се научите да използвате съвременни информационни системи и технологии в областта на счетоводството и одитинга.

 Кариерно развитие

Одитния процес трябва да се познава добре от всеки, който желае да се реализира като специалист в областта на счетоводството в публичния и частния сектор, като финансов директор или друга професионална роля в сферата на висшия мениджмънт.

Наши студенти са стартирали своята кариера като главни или заместник главни счетоводители, външни и вътрешни одитори, ревизори, финансови контрольори, експерти, консултанти и анализатори  в сферата на счетоводството.

 Форма на обучение

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1 година (2 семестъра)за студенти, завършили висше образование със специалност „Счетоводство и контрол“

1,5 години (3 семестъра) за студенти, завършили друго висше икономическо образование

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

 

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити след придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по друга икономическа специалност

Семестър 1

 • Финансово счетоводство/ ECTS 6
 • Управленско счетоводство/ ECTS 6
 • Банково счетоводство/ ECTS 6
 • Международни стандарти за финансово отчитане/ ECTS 6
 • Финансово право/ ECTS 6

Семестър 2

 • Анализ на финансовите отчети/ ECTS 7
 • Счетоводна политика/ ECTS 6
 • Осигурителни схеми/ ECTS 7
 • Банкови концепции и стандарти/ ECTS 6

Избираеми      

 • Отчитане на сделки с финансови инструменти/Отчитане на дейността на нестопанските организации/ ECTS 7

Семестър 3

 • Международни одиторски стандарти/ ECTS 8
 • Данъчно право/ ECTS 6
 • Професионална етика в счетоводството и одита/ ECTS 6
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Избираеми

 • Управление на риска/Количествени методи в управлението/ ECTS 7

Общо ECTS кредити: 105

 

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити след придобита специалност "Счетоводство и контрол" на образователно-квалификационна степен “бакалавър”)

Семестър 1

 • Анализ на финансовите отчети/ ECTS 7
 • Счетоводна политика/ ECTS 6
 • Осигурителни схеми/ ECTS 7
 • Банкови концепции и стандарти/ ECTS 6

Избираеми      

 • Отчитане на сделки с финансови инструменти/Отчитане на дейността на нестопанските организации/ ECTS 7

Семестър 2

 • Международни одиторски стандарти/ ECTS 8
 • Данъчно право/ ECTS 6
 • Професионална етика в счетоводството и одита/ ECTS 6
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Избираеми

 • Управление на риска/Количествени методи в управлението/ ECTS 7

 Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи – 01 август 2019 – 27 септември 2019
 • Класиране - 30 септември 2019
 • Записване - 30 септември 2019 – 10 октомври 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение