Управлeниe и иновации в здравeопазванeто

Здравеопазването е нещо повече от грижа за хората. Това е динамичен процес на постоянна промяна, образование, иновации и трансформация на общността. Това е един от постоянно нарастващите и устойчиви сектори на икономиката с огромно обществено значение. В здравните услуги си дават среща най-високите технологии, най-новите научни изобретения, най-добрите умения, на които са способни лекарите, здравните работници и специалистите.

Вдъхновява ли Ви кариера, посветена на това да помагате на другите и да направите света по-различен и по-добър? Привлича ли Ви възможността да се мерите ежедневно с най-добрите и да не поставяте граници на човешките възможности?

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Управление и иновации в здравеопазването?

За всеки, който се вълнува от възможността да задълбочи познанията си и да изгради кариера в системата на здравеопазването, социалния и здравния мениджмънт и политика.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Управление и иновации в здравеопазването?

Програмата се фокусира върху съвременните проблеми на здравеопазването, благосъстоянието на хората и общностите. Подготвя специалисти в областта на управлението и иновациите в системата на здравеопазването,както и в изграждането на съвременни социални политики и практики в областта на общественото здраве. Учебното съдържание покрива теми, свързани с оперативното и стратегическото управление на здравни заведения, управлението на проекти в здравеопазването, оптимизирането на процесите и повишаването на ефективността на работата.

Програмата открива широка интердисциплинарна перспектива, необходима на мениджърите в здравеопазването и социалната политика в 21-ви век. Нашият ангажиран и опитен академичен екип е с интереси и специализация в различни професионални направления и активно провежда изследвания в опит за модернизиране и налагане на най-високите стандарти в здравеопазването, в проучването, валидирането и адаптирането на иновативни модели в здравната грижа.

 Придобивани компетенции

Тази програма цели да развие вашето разбиране за изследователските техники и принципи на управление, за промоцията на здравеопазването и проблемите на общественото здраве.

Широко е засегната темата за иновациите и дигитализацията в управлението на здравните заведения, дигиталните услуги за общността, достъпността на здравната грижа, правните и управленските аспекти в здравеопазването.

В рамките на обучението ще имате възможността да съчетаете академичната теория с професионалната практика, да правите собствени проучвания и да тествате иновативните си идеи. Ще развиете лидерски и мениджърски умения, които са критично необходими в динамичната система на здравната грижа.

 Кариерно развитие

Кариерното развитие в мениджърската йерархия на здравните заведения и институции са основен фокус на програмата. Придобитите теоретични и практически умения ще Ви помогнат да преследвате кариера в широк спектър професионални роли в публичния, частния или доброволческия сектор. Голяма част от нашите студенти са намерили мястото си в мениджърските екипи на частни лечебни заведения, правителствени и неправителствени организации, в политиката.

 Форма на обучение

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение. 

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

 

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Иновации в здравеопазването/ ECTS 6
 • Иновации в клиничните пътеки/ ECTS 6
 • Икономика на иновациите в  здравеопазването/ ECTS 6
 • Информационни технологии в здравеопазването/ ECTS 6

Избираеми

 • Управленски контрол и договори/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на иновациите в здравеопазването/ ECTS 6
 • Дигитални услуги в здравеопазването/ ECTS 6
 • Управление на данните в здравеопазването/ ECTS 6
 • Функционално стойностен анализ и оценка на иновациите в здравеопазването/ ECTS 6

Избираеми

 • Емпирични методи при иновациите в здравеопазването/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи – 01 август 2019 – 27 септември 2019
 • Класиране - 30 септември 2019
 • Записване - 30 септември 2019 – 10 октомври 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение